Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50059-2017
(11)  Patent Number  288752 
(21)  Application Number  50059-2017 
(22)  Application Date  24.08.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.05.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.03.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  02.03.2020 
(51)  International Patent Classification  A63B 67/16  A63J 5/02  G09F 9/30  F21V 33/00   
(54)  Title  Grafické zobrazovacie zariadenie 
(57)  Abstract  Grafické zobrazovacie zariadenie má procesor (4) spojený s GPS modulom (10) a detektorom kovu (9), gyroskopom (11) a akcelerometrom (12), ďalej s USB konektorom (7), ktorý je tiež spojený s nabíjacou jednotkou (6) s indikátorom (19) nabitia batérie prepojenou s batériou (5a) jednosmerného prúdu a DC/DC meničom (5), procesor (4) je spojený s tromi LED ovládačmi (1, 2, 3), ktoré sú spojené s DC/DC meničom (5), pričom LED ovládač (1) je pripojený na 74 kusov RGB LED diód (13), LED ovládač (2) je pripojený na 20 kusov UV LED diód (14) a LED ovládač (3) je pripojený na 3W CREE LED diódu (15). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Safestuffs group s.r.o.; Tajná 115, 952 01 Tajná; SK 
(72)  Inventor(s)  Slovák Igor; Tajná 115, 952 01 Tajná; SK 
(74)  Attorney(s)  Markoffice, BELIČKA Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  24.08.2022 
   Patent in Force maximum until  24.08.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 3/2019 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 GB9A
3 Udelené patenty 04.05.2020 5/2020 FG4A
 
PP 50059-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2017 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.09.2017 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.09.2018 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2019 15,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.01.2020 66,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.02.2020 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50059-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 04.02.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 17.08.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 24.08.2021 99,50 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50059-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad preukazujúci právo na riešenie 24.08.2017 Type Delivered
Opis 24.08.2017 Type Delivered
Plná moc 24.08.2017 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.09.2017 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.10.2017 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.10.2017 Type Payment
správa o rešerši 03.04.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.04.2018 Type Internal Letter
výsledok rešerše 06.04.2018 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 09.04.2018 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 07.08.2018 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.08.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 14.08.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 04.09.2018 Type Sent document
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.09.2018 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.09.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 23.10.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 23.10.2019 Type Delivered
Plná moc 23.10.2019 Type Delivered
Sprievodný list 23.10.2019 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 28.10.2019 Type Sent document
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.10.2019 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 31.10.2019 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.01.2020 Type Sent document
rozhodnutie o udelení patentu 29.01.2020 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.01.2020 Type Payment
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.02.2020 Type Payment
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 21.04.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.11.2022 Type Sent document
PP 50059-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 31.10.2019 Safestuffs group s.r.o. ARATRON TECHNOLOGIES s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku