Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50058-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50058-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/00   
(54)  Názov  Kmeň mikroorganizmov Weissella cibaria 4/8 D37 CCM 9015 bakteriálna kultúra, bezbunkový supernatant kmeňa a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento kmeň 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Komenského 73, 041 81 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Styková Eva, MVDr., PhD.; Lomonosovova 6, 040 01 Košice 1; SK;
Nemcová Radomíra, doc. MVDr.; Palárikova 6, 040 01 Košice 1; SK;
Valocký Igor, prof. MVDr.; Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50058-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50058-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.11.2021 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 12.11.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 12.11.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.11.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.11.2021 Typ Odoslané
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.11.2021 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.11.2021 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 29.11.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.11.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 29.11.2021 Typ Doručené
PP 50058-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku