Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50058-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50058-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 27/00  B64C 29/00  B64C 39/02  G05D 1/00  G05D 1/10   
(54)  Názov  Technologické zariadenie na výškové práce 
(57)  Anotácia  Modul (1) operátora je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojený pozemnou stanicou (2), pričom modul (1) operátora obsahuje aj polopriehľadné okuliare (1a) osadené senzormi na snímanie riadiacej gestikulácie operátora, potom pozemná stanica (2) je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s nosičom (3), kde nosič (3) má šesť motorových jednotiek (5 a 6) s vrtuľami na pohon zariadenia a riadiacu jednotku na ovládanie pohybu nosiča (3), potom nosič (3) je spojený s pracovnou časťou (4), pričom pracovná časť (4) je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s pozemnou stanicou (2), potom pracovná časť (4) obsahuje aplikátor na realizáciu priemyselnej činnosti a podporné subsystémy potrebné na jej činnosť, potom pozemná stanica (2) obsahuje systémy na prijímanie, spracovanie a vydávanie signálov na riadenie nosiča (3) pracovnej časti (4) prostredníctvom modulu (1) operátora. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INTENSA, s. r.o.; M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cabaj Andrej; Dolný Moštenec 197, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, BELIČKA Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/050010 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 03/2019 BA9A
 
PP 50058-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50058-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.08.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 24.08.2017 Typ Doručené
1b Opis 24.08.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.08.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.09.2017 Typ Odoslané
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.10.2017 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.10.2017 Typ Platba
6 vyžiadanie doplatku k žiadosti o ÚP 24.10.2017 Typ Odoslané
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.11.2017 Typ Platba
8 Doplnenie materiálov 27.10.2017 Typ Doručené
8a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.10.2017 Typ Doručené
8b Sprievodný list 27.10.2017 Typ Doručené
9 správa o rešerši 09.01.2018 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 09.01.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 09.01.2018 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.08.2018 Typ Platba
14 vnútrospisový list 17.08.2018 Typ Interné listy
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.08.2018 Typ Platba
16 Žiadosť o vrátenie poplatku 30.08.2018 Typ Doručené
17 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 04.10.2018 Typ Odoslané
18 vnútrospisový list 15.10.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 15.10.2018 Typ Interné listy
20 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.10.2018 Typ Interné listy
21 záznam o vykonaní úplného prieskumu 12.04.2019 Typ Interné listy
PP 50058-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku