Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50057-2012
(11)  Číslo patentu  288377 
(21)  Číslo prihlášky  50057-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04H 13/00  D01G 1/04  D01G 25/00  B02C 17/02   
(54)  Názov  Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie na jej výrobu 
(57)  Anotácia  Chumáčovina (41) je konštrukčným materiálom, najmä pre stavebníctvo. Pozostáva zo zhluku chumáčov (13), zložených najmä z netextilných častíc (131) prepletených textilnými vláknami (132) alebo kombinovaného textilno-netextilného materiálu a tvrdenej textílie z opotrebovaných alebo zvyškových častí výrobkov používaných v dopravných prostriedkoch. Chumáčovacie zariadenie (2) pozostáva zo skrine (22), v ktorej je uložený rotujúci bubon (21) kužeľovitého tvaru, na ktorom sú umiestnené nástroje na drvenie, členenie a rozvlákňovanie vstupného materiálu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PR Krajné, s.r.o.; Krajné 874, 916 16 Krajné; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Plesník Juraj, Ing.; Pakanská 1128/29, 907 01 Myjava; SK;
Zlámala Jozef; Repašského 12, 841 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2013/050014 
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2014 7/2014 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2016 7/2016 FG4A
3 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 01.07.2016 7/2016 QB4A
4 Prevody a prechody práv na patenty 03.05.2017 5/2017 PC4A
5 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty 03.05.2017 5/2017 QC4A
6 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 27.10.2021 20/2021 QB4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33586348 1 PR Krajné, s.r.o. výlučná 24.06.2016 neplatná
  • 33586349 2 PR Krajné, s.r.o. výlučná 24.06.2016 neplatná
  • 33586350 3 MDM Slovakia, s.r.o. výlučná 20.10.2021 platná
 
PP 50057-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.01.2013 17,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 01.02.2013 13,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.01.2014 10,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 13.03.2014 3,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.08.2015 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.12.2015 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.04.2016 87,00 EUR 16.01.2017 87,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.04.2016 87,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2017 13,50 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.10.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50057-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 22.06.2016 148,50 EUR 4
2 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.08.2016 148,50 EUR 4
3 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 10.11.2016 99,50 EUR 5
4 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 06.11.2017 116,00 EUR 6
5 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 29.11.2018 132,50 EUR 7
6 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 03.12.2019 149,00 EUR 8
7 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 02.12.2020 165,50 EUR 9
8 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 26.11.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50057-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 14.12.2012 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.12.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 14.12.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 14.12.2012 Typ Doručené
1e Plná moc 14.12.2012 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 27.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2a Licenčná zmluva 27.12.2012 Typ Doručené
3 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 28.01.2013 Typ Platba
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 30.01.2013 Typ Odoslané
5 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.02.2013 Typ Platba
6 všeobecný referátnik 28.03.2013 Typ Odoslané
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.01.2014 Typ Platba
8 vnútrospisový list 10.01.2014 Typ Interné listy
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 13.01.2014 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 25.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11 vyžiadanie poplatku 07.03.2014 Typ Odoslané
12 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 14.03.2014 Typ Platba
13 sprievodný list k výpisu z registra P 18.03.2014 Typ Odoslané
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.04.2014 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PP 15.04.2014 Typ Interné listy
16 Doplnenie materiálov 26.05.2014 Typ Doručené
16a Prehlásenie pôvodcu/ov 26.05.2014 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 30.07.2014 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 01.10.2014 Typ Odoslané
19 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.08.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
20 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.08.2015 Typ Platba
21 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 20.08.2015 Typ Odoslané
22 záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení PP 17.09.2015 Typ Interné listy
23 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.09.2015 Typ Doručené
24 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 01.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.12.2015 Typ Platba
26 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.12.2015 Typ Doručené
27 správa o rešerši 04.03.2016 Typ Interné listy
28 záznam o vykonaní úplného prieskumu 04.03.2016 Typ Interné listy
29 pokyn na udelenie 04.03.2016 Typ Interné listy
30 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2016 Typ Odoslané
31 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.04.2016 Typ Platba
32 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.04.2016 Typ Platba
33 rozhodnutie o udelení patentu 05.05.2016 Typ Odoslané
34 oznámenie o zápise licencie 28.06.2016 Typ Odoslané
35 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 08.07.2016 Typ Odoslané
36 Žiadosť o vrátenie poplatku 03.10.2016 Typ Doručené
37 Výpoveď plnej moci 30.12.2016 Typ Doručené
38 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 16.12.2016 Typ Odoslané
39 vnútrospisový list 10.01.2017 Typ Interné listy
40 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.02.2017 Typ Platba
41 Žiadosť o zápis prevodu 27.01.2017 Typ Doručené
41a Sprievodný list 27.01.2017 Typ Doručené
41b Plná moc 27.01.2017 Typ Doručené
41c Doklad o prevode 27.01.2017 Typ Doručené
42 všeobecný referátnik 07.04.2017 Typ Odoslané
43 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.04.2017 Typ Odoslané
44 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 16.10.2017 Typ Doručené
45 záznam z nahliadnutia do spisu 18.10.2017 Typ Interné listy
46 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 14.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
46a Licenčná zmluva 14.10.2021 Typ Doručené
47 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.10.2021 Typ Platba
48 Doplnenie materiálov 18.10.2021 Typ Doručené
48a Licenčná zmluva 18.10.2021 Typ Doručené
49 oznámenie o zápise licencie 20.10.2021 Typ Odoslané
PP 50057-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.04.2017 BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
2 Prevod majiteľa 05.04.2017 PR Krajné, s.r.o. Plesník Juraj, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.04.2017 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku