Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50055-2018
(11)  Číslo patentu  288853 
(21)  Číslo prihlášky  50055-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  06.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 59/26  B01D 53/02  B01D 53/96  B01D 3/00  C07C 29/74  C07C 31/08  C12P 7/06   
(54)  Názov  Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou 
(57)  Anotácia  Spôsob pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku sa uskutočňuje adsorpcia prchavých organických zlúčenín, pričom sa z dúchadla (1) privádza stripovací plyn do zásobnej nádrže (4) prchavej organickej zlúčeniny, vytvorený stripovaný plyn prchavej organickej zlúčeniny sa vedie do prvého výmenníka tepla (5) a následne druhého výmenníka tepla (8) s pórovitým lôžkom vytvoreným adsorbentom (7) na adsorbovanie prchavej organickej zlúčeniny. Následne sa stripovaný plyn vedie do chladiča (9) a po prechode chladičom (9) sa vracia cez dúchadlo (1) do zásobnej nádrže (4). Po ukončení procesu adsorpcie sa uskutočňuje druhý krok – proces desorpcie prchavých organických zlúčenín, pri ktorej sa z dúchadla (1) privádza stripovací plyn do zásobnej nádrže (4), stripovaný plyn sa zo zásobnej nádrže (4) vedie do prvého výmenníka tepla (5) a následne druhého výmenníka tepla (8) s ohrevom ovládaným olejovým termostatom (6) na teplotu potrebnú na proces desorpcie prchavej organickej zlúčeniny z adsorbentu (7). Následne je stripovaný plyn vedený do chladiča (9), kde sa ochladí a kondenzáciou oddelí kvapalná fáza s desorbovanými molekulami organickej prchavej zlúčeniny do nádrže (10) na kondenzát. Stripovaný plyn sa z chladiča (9) opäť vracia cez dúchadlo (1) do zásobnej nádrže (4). Po ukončení desorpcie sa zmeria koncentrácia organickej prchavej zlúčeniny v kondenzáte. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gabrišová Ľudmila, Mgr.; Stará Kremnička 75, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Kubinec Róbert, RNDr., CSc.; Komenského 15, 900 01 Modra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.10.2022 
   Maximálna platnosť do  09.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 5/2020 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 9/2021 FG4A
 
PP 50055-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.10.2018 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.03.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50055-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 22.03.2021 66,00 EUR 3
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 13.09.2021 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50055-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 09.10.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 09.10.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 09.10.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 09.10.2018 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2018 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 05.12.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 08.01.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.03.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 20.03.2019 Typ Doručené
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 13.01.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 11.02.2020 Typ Doručené
9a Identifikátor osoby 11.02.2020 Typ Doručené
9b Sprievodný list 11.02.2020 Typ Doručené
9c Výkresy 11.02.2020 Typ Doručené
9d Anotácia 11.02.2020 Typ Doručené
9e Opis 11.02.2020 Typ Doručené
9f Patentové nároky 11.02.2020 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2020 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 02.02.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 02.02.2021 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.02.2021 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.03.2021 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 04.03.2021 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.05.2021 Typ Odoslané
PP 50055-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku