Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50055-2018
(11)  Patent Number  288853 
(21)  Application Number  50055-2018 
(22)  Application Date  09.10.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.05.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  06.04.2021 
(51)  International Patent Classification  B01D 59/26  B01D 53/02  B01D 53/96  B01D 3/00  C07C 29/74  C07C 31/08  C12P 7/06   
(54)  Title  Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou 
(57)  Abstract  Spôsob pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku sa uskutočňuje adsorpcia prchavých organických zlúčenín, pričom sa z dúchadla (1) privádza stripovací plyn do zásobnej nádrže (4) prchavej organickej zlúčeniny, vytvorený stripovaný plyn prchavej organickej zlúčeniny sa vedie do prvého výmenníka tepla (5) a následne druhého výmenníka tepla (8) s pórovitým lôžkom vytvoreným adsorbentom (7) na adsorbovanie prchavej organickej zlúčeniny. Následne sa stripovaný plyn vedie do chladiča (9) a po prechode chladičom (9) sa vracia cez dúchadlo (1) do zásobnej nádrže (4). Po ukončení procesu adsorpcie sa uskutočňuje druhý krok – proces desorpcie prchavých organických zlúčenín, pri ktorej sa z dúchadla (1) privádza stripovací plyn do zásobnej nádrže (4), stripovaný plyn sa zo zásobnej nádrže (4) vedie do prvého výmenníka tepla (5) a následne druhého výmenníka tepla (8) s ohrevom ovládaným olejovým termostatom (6) na teplotu potrebnú na proces desorpcie prchavej organickej zlúčeniny z adsorbentu (7). Následne je stripovaný plyn vedený do chladiča (9), kde sa ochladí a kondenzáciou oddelí kvapalná fáza s desorbovanými molekulami organickej prchavej zlúčeniny do nádrže (10) na kondenzát. Stripovaný plyn sa z chladiča (9) opäť vracia cez dúchadlo (1) do zásobnej nádrže (4). Po ukončení desorpcie sa zmeria koncentrácia organickej prchavej zlúčeniny v kondenzáte. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16; SK 
(72)  Inventor(s)  Gabrišová Ľudmila, Mgr.; Stará Kremnička 75, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Kubinec Róbert, RNDr., CSc.; Komenského 15, 900 01 Modra 1; SK 
(74)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  09.10.2022 
   Patent in Force maximum until  09.10.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 50055-2018
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 22.03.2021 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 13.09.2021 4 82,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50055-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.10.2018 Type Delivered
1a Opis 09.10.2018 Type Delivered
1b Patentové nároky 09.10.2018 Type Delivered
1c Anotácia 09.10.2018 Type Delivered
1d Výkresy 09.10.2018 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Type Payment
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2018 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 05.12.2018 Type Delivered
5a Plná moc 05.12.2018 Type Delivered
6 Doplnenie materiálov 08.01.2019 Type Delivered
6a Plná moc 08.01.2019 Type Delivered
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.03.2019 Type Delivered
7a Sprievodný list 20.03.2019 Type Delivered
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 13.01.2020 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 11.02.2020 Type Delivered
9a Identifikátor osoby 11.02.2020 Type Delivered
9b Sprievodný list 11.02.2020 Type Delivered
9c Výkresy 11.02.2020 Type Delivered
9d Anotácia 11.02.2020 Type Delivered
9e Opis 11.02.2020 Type Delivered
9f Patentové nároky 11.02.2020 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2020 Type Internal Letter
12 správa o rešerši 02.02.2021 Type Internal Letter
13 pokyn na udelenie 02.02.2021 Type Internal Letter
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.02.2021 Type Sent document
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.03.2021 Type Payment
16 rozhodnutie o udelení patentu 04.03.2021 Type Sent document
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.05.2021 Type Sent document
PP 50055-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku