Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50054-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50054-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 1/08   
(54)  Názov  Spôsob prípravy koncentrátov aukubínu a katalpolu z listov druhov Plantago 
(57)  Anotácia  Koncentrát aukubínu a katalpolu z listov rastlín druhu Plantago sa pripravuje extrakciou listov v horúcej vode, extrakt sa následne oddelí filtráciou, rozpustné sacharidy v extrakte sa odstránia kultiváciou v prítomnosti mikroorganizmov utilizujúcich monosacharidy a disacharidy (výhodne pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae), po kultivácii sa bunky mikroorganizmov z média odstránia a z oddeleného roztoku sa izolujú aukubín a katalpol pomocou adsorpcie na aktívnom uhlí. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Axxence Slovakia s.r.o.; Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štefuca Vladimír, doc. Ing. CSc.; Hlaváčiková 14, 841 05 Bratislava 4; SK;
Višňovský Jozef, RNDr.; Moyzesova 15, 900 01 Modra 1; SK;
Chochulová Alžbeta, Ing.; Drobného, 841 01 Bratislava 42; SK;
Rosenberg Michal, prof. Ing. CSc.; Záhrebská 8, 811 05 Bratislava 1; SK;
Dočolomanský Peter, Ing. CSc.; Prostredná, 900 21 Svätý Jur; SK;
Sitkey Vladimír, Ing. PhD.; Račianska 7, 831 02 Bratislava 3; SK;
Šutovská Vranková Kvetoslava, Mgr. PhD.; Hlavná 2122/52, 831 01 Bratislava 37; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.02.2022 
   Maximálna platnosť do  09.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 05/2020 BA9A
 
PP 50054-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50054-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.10.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 09.10.2018 Typ Doručené
1b Opis 09.10.2018 Typ Doručené
1c Patentové nároky 09.10.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 09.10.2018 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.10.2018 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 27.01.2020 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 27.01.2020 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.05.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 21.05.2020 Typ Doručené
5b Identifikátor osoby 21.05.2020 Typ Doručené
5c Sprievodný list 21.05.2020 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 08.06.2020 Typ Odoslané
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.06.2020 Typ Platba
8 správa o rešerši 10.09.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na udelenie 16.09.2021 Typ Interné listy
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 06.10.2021 Typ Odoslané
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.10.2021 Typ Platba
12 rozhodnutie o udelení patentu 14.10.2021 Typ Odoslané
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.10.2021 Typ Platba
14 Žiadosť o vrátenie poplatku 20.10.2021 Typ Doručené
15 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 25.10.2021 Typ Odoslané
16 vnútrospisový list 26.10.2021 Typ Interné listy
PP 50054-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku