Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50053-2013
(11)  Číslo patentu  288370 
(21)  Číslo prihlášky  50053-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21G 1/00  B65H 27/00   
(54)  Názov  Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu 
(57)  Anotácia  Spoločný reakčný rám (3) je určený hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení, pričom spoločný reakčný rám (3) je uložený na skriniach (1 a 2) pohonov a nie je kotvený o rám stroja ani o pevný základ, potom spoločný reakčný rám (3) môže byť pevne spojený so skriňou (2) druhého pohonu a skriňa (1) prvého pohonu je v spoločnom reakčnom ráme (3) uložená posuvne. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Transmisie engineering a.s.; Pavla Mudroňa 10, 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Perončík Miroslav, Ing.; Nezvalova 5234/3, 036 01 Martin; SK;
Siráň Stanislav, Ing.; Hurbanova 3802/3, 036 01 Martin; SK;
Jurkovič Viliam, Ing.; Slovanská 1, 036 01 Martin; SK;
Baričák Milan, Ing.; Socovce 12, 038 43 Kláštor pod Znievom; SK;
Prodaj Juraj, Ing.; Gaštanová 7, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.12.2021 
   Maximálna platnosť do  17.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2015 07/2015 BA9A
2 Udelené patenty 01.07.2016 07/2016 FG4A
 
PP 50053-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.05.2016 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 01.12.2016 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 28.11.2017 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 07.11.2018 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 09.12.2019 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.12.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50053-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.12.2013 Typ Doručené
1a Opis 17.12.2013 Typ Doručené
1b Patentové nároky 17.12.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 17.12.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 17.12.2013 Typ Doručené
1e Plná moc 17.12.2013 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.12.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 20.01.2014 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.01.2014 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 25.02.2014 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 25.02.2014 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.03.2014 Typ Platba
7 Žiadosť o pokračovanie v konaní 09.05.2014 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 09.05.2014 Typ Doručené
8a Opis 09.05.2014 Typ Doručené
8b Patentové nároky 09.05.2014 Typ Doručené
8c Anotácia 09.05.2014 Typ Doručené
8d Výkresy 09.05.2014 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.04.2015 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 01.04.2015 Typ Interné listy
11 správa o rešerši 15.02.2016 Typ Interné listy
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 15.02.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 15.02.2016 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2016 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.04.2016 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 05.05.2016 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.07.2016 Typ Odoslané
PP 50053-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku