Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50053-2012
(11)  Číslo patentu  288649 
(21)  Číslo prihlášky  50053-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.11.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.06.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 7/08   
(54)  Názov  Žiarič nestacionárneho magnetického poľa 
(57)  Anotácia  Žiarič na vyberateľnej pamäťovej karte (5) alebo PCB doske mobilného komunikačného zariadenia je určený na vytvorenie bezkontaktného komunikačného kanálu v miniatúrnom zástavbovom priestore. Žiarič má podlhovasté, aspoň čiastočne feritové jadro (1), na jadre (1) je navinutý vodič (4) aspoň s dvoma závitmi (2), závity (2) sú na jadre (1) uložené tesne vedľa seba a účinná šírka w jedného závitu (2) zodpovedá polomeru jadra (1) pri kruhovom priereze jadra (1) alebo zodpovedá ekvivalentnému polomeru pri ostatných tvaroch jadra (1) s odchýlkou do ±50 %. Dĺžka jadra je viac ako 7-násobok menšieho rozmeru prierezu jadra. Vodič (4) návinu je plochý alebo návin zahŕňa viaceré paralelne vedľa seba vedené vodiče (41 až 4N) tvoriace jeden viacstupňový závit a tieto vodiče (41 až 4N) sú elektricky prepojené. Jadro (1) môže byť tvorené feritovou tyčkou umiestnenou na nevodivej podložke (6), kde vodiče (4) sú navíjané cez feritovú tyčku a tiež cez nevodivú podložku (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMK CORPORATION; 5-5, Togoshi 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8511; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Florek Miroslav, Ing.; Sedmokráskova 4, 821 01 Bratislava; SK;
Majer Libor, Ing., PhD.; ul. Kpt. Nálepku č. 87/12, 962 31 Sliač; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2013/050012 
   Minimálna platnosť do  15.11.2023 
   Maximálna platnosť do  15.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.06.2014 6/2014 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 01.07.2015 7/2015 GB9A
3 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.10.2015 10/2015 GB9A
4 Udelené patenty 01.03.2019 3/2019 FG4A
 
PP 50053-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2012 26,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.12.2013 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2015 13,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.06.2015 13,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.11.2015 143,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.03.2018 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.12.2018 326,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50053-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 28.03.2019 496,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 13.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 29.12.2020 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 15.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 15.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50053-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 15.11.2012 Typ Doručené
Opis 15.11.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 15.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2012 Typ Doručené
Výkresy 15.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.11.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.12.2012 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.12.2012 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 26.03.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.05.2013 Typ Doručené
Anotácia 28.05.2013 Typ Doručené
Opis 28.05.2013 Typ Doručené
Patentové nároky 28.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vnútrospisový list 26.11.2013 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.12.2013 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.12.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 17.03.2014 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.03.2014 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prevodu 29.05.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 29.05.2015 Typ Doručené
Plná moc 29.05.2015 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 12.06.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 23.06.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 23.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2015 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.09.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 13.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.12.2015 Typ Platba
správa o rešerši 03.10.2017 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2017 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.02.2018 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 21.02.2018 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.03.2018 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 12.04.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 12.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.04.2018 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.04.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 11.07.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.09.2018 Typ Doručené
Opis 03.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.09.2018 Typ Doručené
pokyn na udelenie 01.10.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 01.10.2018 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.10.2018 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.12.2018 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 03.01.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 20.02.2019 Typ Odoslané
PP 50053-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 10.06.2015 SMK-LOGOMOTION Corporation Logomotion, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 17.09.2015 SMK CORPORATION SMK-LOGOMOTION Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku