Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50052-2016
(11)  Číslo patentu  288970 
(21)  Číslo prihlášky  50052-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.09.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  30.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  03.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05B 11/00  G05B 5/00  G05B 6/00  G05B 19/00  G05F 5/00   
(54)  Názov  Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter 
(57)  Anotácia  Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter sa vyznačuje tým, že je tvorený dvoma paralelnými vetvami, a to proporcionálnou vetvu tvorenou proporcionálnym členom (1), ktorá sa v súčtovom člene (3) spája s vetvou realizujúcou dopravné oneskorenie, tvorenou pamäťovým blokom (2). Dopravné oneskorenie vstupného signálu privádzaného spojom (5) vzniká v pamäťovom bloku (2), ktorý je tvorený pamäťovými bunkami (4), ktoré sú zapojené do série za sebou. Oneskorovaný vstupný signál je cyklicky posúvaný v smere od prvej pamäťovej bunky (4), ktorá je na vstupe do pamäťového bloku (2) realizujúceho dopravné oneskorenie, až do poslednej pamäťovej bunky (4), ktorá sa nachádza na výstupe pamäťového bloku (2). V rámci jedného cyklu dôjde k posunu vstupného signálu o jednu pamäťovú bunku (4) smerom k súčtovému členu (3). Výsledné dopravné oneskorenie je dané celkovým počtom pamäťových buniek (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov; SK;
Fedák Marcel, Ing., PhD.; Ladomirov 49, 067 71 Ladomirov; SK;
Knežo Dušan, prof. RNDr., CSc.; Bauerova 3, 040 23 Košice; SK;
Šmeringai Peter, Ing., PhD.; Sibírska 11, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2022 
   Maximálna platnosť do  08.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.04.2018 4/2018 BA9A
2 Udelené patenty 30.06.2022 12/2022 FG4A
 
PP 50052-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.10.2016 26,50 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.04.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50052-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50052-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 08.09.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.09.2016 Typ Doručené
Opis 08.09.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 08.09.2016 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2016 Typ Doručené
Výkresy 08.09.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 21.09.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.10.2016 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.11.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.01.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 12.01.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.01.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 21.04.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 03.05.2022 Typ Odoslané
PP 50052-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku