Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50052-2014
(11)  Číslo patentu  288746 
(21)  Číslo prihlášky  50052-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.08.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  14.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 3/02  E01C 3/00  E01C 13/02  E02D 27/02  E02D 27/26  E01B 1/00   
(54)  Názov  Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie v ryhe alebo výkope a spôsob jej vytvorenia 
(57)  Anotácia  Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie v ryhe alebo výkope je tvorená najmenej jednou vrstvou (4) homogénneho ľahkého betónu s konštantným pomerom zložiek v tekutej zmesi, kde aspoň najspodnejšia vrstva (4) je na spodnej strane vybavená vrstvou (2) geosyntetiky, ktorej okraje sú vyvedené hore smerom k povrchu a sú upevnené k bokom ryhy alebo výkopu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Scherfel Valter, Ing.; M. Belu 2504/17, 911 01 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Scherfel Valter, Ing.; M. Belu 2504/17, 911 01 Trenčín; SK;
Decký Martin, prof. Dr. Ing.; Dolné Záhumnie 75/28, 013 41 Dolný Hričov; SK;
Drusa Marián, doc. Ing., PhD.; Ochodnica 86, 023 35 Ochodnica; SK;
Rudišin Róbert, Ing., PhD.; Hemerkova 1308/15, 040 01 Košice - Sídlisko KVP; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.08.2021 
   Maximálna platnosť do  19.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2016 03/2016 BA9A
2 Udelené patenty 02.04.2020 04/2020 FG4A
3 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 04.02.2020 02/2020 TH4A
 
PP 50052-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.05.2020 6 364,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 11.08.2020 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50052-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.08.2014 Typ Doručené
1a Opis 19.08.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 19.08.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 19.08.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 19.08.2014 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.08.2014 Typ Doručené
1f Plná moc 19.08.2014 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.08.2014 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.08.2014 Typ Platba
4 správa o rešerši 14.05.2015 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 14.05.2015 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2015 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 24.08.2015 Typ Interné listy
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.09.2015 Typ Platba
9 vnútrospisový list 17.09.2015 Typ Interné listy
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 30.11.2015 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 30.11.2015 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 15.08.2017 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.10.2017 Typ Doručené
13a Sprievodný list 23.10.2017 Typ Doručené
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.12.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 27.12.2017 Typ Doručené
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.01.2018 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2018 Typ Doručené
16a Sprievodný list 23.02.2018 Typ Doručené
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.03.2018 Typ Platba
18 Odpoveď na správu úradu 23.04.2018 Typ Doručené
18a Sprievodný list 23.04.2018 Typ Doručené
18b Opis 23.04.2018 Typ Doručené
18c Patentové nároky 23.04.2018 Typ Doručené
19 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.05.2018 Typ Odoslané
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.07.2018 Typ Doručené
20a Sprievodný list 13.07.2018 Typ Doručené
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2018 Typ Platba
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2018 Typ Doručené
22a Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.11.2018 Typ Platba
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2018 Typ Doručené
24a Sprievodný list 16.11.2018 Typ Doručené
25 Odpoveď na správu úradu 16.01.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 16.01.2019 Typ Doručené
25b Patentové nároky 16.01.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 16.01.2019 Typ Doručené
25d Patentové nároky 16.01.2019 Typ Doručené
26 záznam o vykonaní úplného prieskumu 15.11.2019 Typ Interné listy
27 pokyn na udelenie 15.11.2019 Typ Interné listy
28 Doplnenie materiálov 05.12.2019 Typ Doručené
28a Patentové nároky 05.12.2019 Typ Doručené
28b Sprievodný list 05.12.2019 Typ Doručené
29 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.12.2019 Typ Odoslané
30 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.01.2020 Typ Platba
31 rozhodnutie o udelení patentu 14.01.2020 Typ Odoslané
32 všeobecný referátnik 04.02.2020 Typ Odoslané
33 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.03.2020 Typ Odoslané
PP 50052-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku