Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50050-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50050-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 45/00  B64F 5/60  B64C 25/02  G05B 23/00   
(54)  Názov  Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozka lietadla  
(57)  Anotácia  Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozka lietadla je tvorený drakom lietadla (1) s prednou časťou (2) podvozka a zadnou časťou (3) podvozka. K spodku lietadla (1) je pripevnená kamera (4), ktorá je káblom (5) spojená s monitorom (6) umiestneným v riadiacej kabíne lietadla (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, LL.M.; Havanská, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD. MBA; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50126-2018 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2020 6/2020 BA9A
 
PP 50050-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50050-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50050-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.10.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.11.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.11.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 17.03.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.03.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 03.10.2022 Typ Odoslané
PP 50050-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku