Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50050-2018
(11)  Patent Number  288947 
(21)  Application Number  50050-2018 
(22)  Application Date  03.10.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  13.04.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.05.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  14.03.2022 
(51)  International Patent Classification  F02P 17/06   
(54)  Title  Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora 
(57)  Abstract  Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora sa skladá z elektromotora (1), na ktorého rotore je pripevnený kotúčový uhlomer (2), impulzného snímača (3), stroboskopickej lampy (4), otáčkomera (5) a regulátora otáčok (6). Na kotúčovom uhlomere (2) je výstupok tvaru kotúčového výseku (7) na generovanie elektrického signálu v impulznom snímači (3), ktorý je spojený s riadiacou jednotkou (8) motora (9). Otáčkomer (5) a stroboskopická lampa (4) na vysielanie lúča na kotúčový uhlomer (2) sú v okamihu simulovaného zapálenia zmesi spojené s káblom zapaľovacej sviečky (10) motora (9). Na kotúčovom uhlomere (2) je odčítaná hodnota uhla predzápalu, ku ktorej sú priradené príslušné otáčky namerané pomocou otáčkomera (5), a takto je vyšetrený celý priebeh reálnej zapaľovacej krivky (13). Reálna zapaľovacia krivka (13) je porovnávaná v počítači (11) s naprogramovanou zapaľovacou krivkou (12) a výsledkom je korekčná krivka (14), ktorá slúži na úpravu vstupných údajov. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Puškár Michal, doc. Ing., PhD.; Trnava pri Laborci 196, 072 31 Trnava pri Laborci; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  03.10.2023 
   Patent in Force maximum until  03.10.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 5/2020 BA9A
2 Udelené patenty 13.04.2022 7/2022 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 27.04.2022 8/2022 QA4A
 
PP 50050-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.10.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.05.2020 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.02.2022 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50050-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.03.2022 74,25 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 14.09.2022 49,75 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50050-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 03.10.2018 Type Delivered
Plná moc 03.10.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 23.10.2018 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 Type Payment
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.11.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP 03.02.2020 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.05.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 06.05.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 11.05.2020 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.05.2020 Type Payment
správa o rešerši 03.02.2022 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 03.02.2022 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 08.02.2022 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.02.2022 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 11.02.2022 Type Sent document
Ponuka licencie 21.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.02.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 16.03.2022 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.03.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 31.03.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 21.04.2022 Type Sent document
PP 50050-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku