Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50049-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50049-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 33/02  G01R 33/00   
(54)  Názov  Zariadenie a postup identifikovania chýb rotačných elektrických strojov magnetickým poľom do 250 Hz 
(57)  Anotácia  Zariadenie a postup identifikovania chýb rotačných elektrických strojov magnetickým poľom do 250 Hz možno zaradiť do oblasti merania. Zariadenie je tvorené snímačmi (1) magnetickej indukcie rotačných a elektrických prvkov stroja, magnetometrom (2) a analytickým prvkom (3) s možnosťou vyhodnotenia, zobrazenia a zapísania nameraných hodnôt magnetického poľa v troch nezávislých smeroch x, y, z. Využitie navrhovaného zariadenia a postupu je možné v oblasti diagnostikovania technického stavu strojov s rotačnými a elektrickými prvkami. Na identifikovanie stavu prvkov strojov sa využíva analyzovanie lokálneho magnetického poľa tvoreného rotovaním prvkov stroja v magnetickom poli Zeme a magnetického poľa elektrických prvkov stroja. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK;
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Prešov; Jilemnického 3, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Šmelko Miroslav, doc. Ing., PhD.; Betliarska 310, 049 22 Gemerská Poloma; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD.; Magurská 6437/19, 974 11 Banská Bystrica 11; SK;
Draganová Katarína, doc. Ing., PhD.; Hlohová 2710/4, 040 22 Košice 22; SK;
Adamčík Pavel, Ing.; Vlada Clementisa 4773/4, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 BA9A
 
PP 50049-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50049-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 14.10.2019 Typ Doručené
1d Opis 14.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.10.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.11.2019 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.11.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 24.11.2020 Typ Doručené
5a Opis 24.11.2020 Typ Doručené
5b Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie PP 09.02.2021 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.10.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
PP 50049-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku