Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50049-2016
(11)  Číslo patentu  288725 
(21)  Číslo prihlášky  50049-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.08.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  25.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/437  A61P 9/10  A61P 13/12  A61P 15/00  A61P 19/08  A61P 25/02  A61P 27/12  A61P 35/00   
(54)  Názov  Použitie 5-karboxymetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom 
(57)  Anotácia  5-Karboxymetyl-l,2,3,4-tetrahydro-lH-pyrido[4,3-b]indoly všeobecného vzorca (I) sú opísané ako účinné inhibítory aldo-keto reduktáz AKR1B1 a AKR1B10. Na základe toho je navrhnuté použitie týchto zlúčenín, ich farmaceuticky akceptovateľných solí, hydrátov a solvátov na liečenie a prevenciu: (i) chorôb zo skupiny diabetických komplikácií, a to makroangiopatie a mikroangiopatie, aterosklerózy, retinopatie, katarakty, nefropatie, neuropatie a straty kostnej masy; (ii) chorôb zo skupiny rakovina, a to rakoviny hrubého čreva, pľúc, prsníka, pečene, prostaty, pankreasu, rakoviny endometria, cervikálnej rakoviny a adenokarcinómu krčka maternice, karcinómu pľúc u fajčiarov; (iii) chorôb ženského reprodukčného systému, a to porúch menštruačného cyklu a fertility, menštruačných ťažkostí, časovania pôrodu. Vynález sa týka aj farmaceutického prostriedku obsahujúceho takúto zlúčeninu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štefek Milan, Ing., CSc.; Plavecký Štvrtok 112, 900 68 Plavecký Štvrtok; SK;
Balleková Jana, RNDr.; Školská 251 , 027 44 Tvrdošín; SK;
Šoltésová-Prnová Marta, Ing. PhD.; J. Alexyho 1/A , 841 01 Bratislava; SK;
Májeková Magdaléna, RNDr., PhD.; J. Stanislava 19, 841 05 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.02.2020 
   Maximálna platnosť do  02.08.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.02.2018 02/2018 BA9A
2 Udelené patenty 07.01.2020 01/2020 FG4A
 
PP 50049-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50049-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.08.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 02.08.2016 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 02.08.2016 Typ Doručené
1c Opis 02.08.2016 Typ Doručené
1d Patentové nároky 02.08.2016 Typ Doručené
1e Anotácia 02.08.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.08.2016 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 09.08.2016 Typ Odoslané
4 Oznámenie k poplatkom 22.08.2016 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 22.08.2016 Typ Doručené
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.10.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.11.2016 Typ Doručené
6a Patentové nároky 21.11.2016 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.11.2017 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 09.11.2017 Typ Interné listy
9 správa o rešerši 20.08.2019 Typ Interné listy
10 záznam o vykonaní úplného prieskumu 21.08.2019 Typ Interné listy
11 pokyn na udelenie 21.08.2019 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.09.2019 Typ Odoslané
13 Oznámenie k poplatkom 01.10.2019 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 01.10.2019 Typ Doručené
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.10.2019 Typ Platba
15 rozhodnutie o udelení patentu 22.10.2019 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 08.11.2019 Typ Odoslané
17 vnútrospisový list 20.11.2019 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.12.2019 Typ Odoslané
PP 50049-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku