Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50048-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50048-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  19158236.0 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q  G16B  G16H   
(54)  Názov  Method for determining the uncertainty of the degree of placental mosaicism of a sample in Non-Invasive Prenatal Screening 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRENDÁR Marian; Spojová 10, 974 04 Banská Bystrica 4; SK;
LODERER Dušan, RNDr.; Pod Dubinkou 256, 976 62 Brusno; SK;
LASABOVÁ Zora; A.Mednanského 4972/22, 036 08 Martin 8; SK;
DANKO Ján, prof. MUDr., CSc.; Hrdinov SNP 88, 036 01 Martin 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2020/054287 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2020/169635 
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50048-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50048-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 17.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 20.09.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 20.09.2021 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 20.09.2021 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.09.2021 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 24.09.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
PP 50048-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku