Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50048-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50048-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2017-187, PV 2018-141 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2017, 21.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ, CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/02  C04B 40/00   
(54)  Názov  Betón, suchá zmes na prípravu betónu a spôsob prípravy tohto betónu 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka čerstvého betónu, ktorý v 1 m3 obsahuje 135 až 250 kg vody, 135 až 400 kg cementu alebo 135 až 455 kg zmesi cementu a substituenta/substituentov cementu v pomere cement : substituent/substituenty cementu 30 : 70 až 70 : 30, 28 až 52 kg kremičitého úletu a 1 000 až 2 000 kg kameniva s hornou frakciou do 16 mm, prípadne do 8 mm, pričom 70 až 100 % tohto kameniva je tvorené tehlovým, keramickým alebo zmesovým recyklátom z inertného stavebne demolačného odpadu s frakciou recyklátu 0 až 16 mm, prípadne 0 až 8 mm a/alebo betónovým recyklátom s frakciou recyklátu 0 až 16 mm, resp. 1 až 16 mm, prípadne 0 až 8 mm, resp. 1 až 8 mm. Prípadná zostávajúca časť kameniva – max. 30 % hmotn., je potom tvorená prírodným kamenivom s hornou frakciou do 16 mm, resp. do 8 mm. Ďalších 0 až 30 % hmotn. kameniva môže byť tvorené aspoň jednou známou zušľachťovacou prímesou, ktorá zlepšuje tepelné a/alebo zvukové, a/alebo protipožiarne vlastnosti betónu a ktorá sa bežne používa pri štandardných betónoch. Vynález sa ďalej týka tiež suchej zmesi na prípravu tohto betónu a tiež betónového výrobku alebo prefabrikátu vyrobeného z tohto betónu. Okrem toho sa vynález týka tiež spôsobu prípravy tohto čerstvého betónu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ERC BETON s.r.o.; Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polák František; Havlíčkova 4, 664 01 Řícmanice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2018/050012 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/177447 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 GB9A
3 Zmeny mien 04.02.2020 02/2020 HC9A
 
PP 50048-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50048-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2019 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.10.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 18.10.2019 Typ Doručené
3a Opis 18.10.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.11.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 05.11.2019 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis prevodu 09.12.2019 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 09.12.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prevodu 06.12.2019 Typ Doručené
7a Plná moc 06.12.2019 Typ Doručené
7b Doklad o prevode 06.12.2019 Typ Doručené
7c Sprievodný list 06.12.2019 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 Typ Platba
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.01.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 03.01.2020 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 09.01.2020 Typ Odoslané
PP 50048-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 09.01.2020 Sebor s.r.o. ERC-TECH a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.01.2020 ERC BETON s.r.o. Sebor s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku