Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50047-2017
(11)  Číslo patentu  288738 
(21)  Číslo prihlášky  50047-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2016-32637 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/62  C02F 3/34  C02F 9/14  C02F 101/20   
(54)  Názov  Zariadenie na zachytávanie iónov kovov zo znečistených vôd biologickou imobilizáciou, spôsob čistenia vody biologickou imobilizáciou pomocou tohto zariadenia a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na zachytávanie iónov kovov zo znečistených vôd biologickou imobilizáciou zložené zo sírneho modulu (2), sulfidového modulu (5) a imobilizačného modulu (8). Sírny modul (2) je naplnený náplňou s obsahom síry, ktorá je pokrytá ukotvenými baktériami oxidujúcimi síru, výhodne Thiobacillus denitrificans. Sulfidový modul (5) je naplnený inertnou náplňou s ukotvenými sulfát redukujúcimi baktériami. Imobilizačný modul (8) je bez náplne. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Pardubice; Studentská 95, 532 10 Pardubice 2; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slezák Miloslav, Ing., CSc.; Prodloužená 259, 530 09 Pardubice; CZ;
Palarčík Jiří, Ing., Ph.D.; Benešovo náměstí 2473, 530 02 Pardubice; CZ;
Slehová Eva, Mgr.; Lidická 29, 792 01 Bruntál; CZ;
Blažková Zuzana, Mgr.; Starý Rokytník 222, 541 01 Trutnov; CZ;
Stanová Iveta, Ing.; Timravina, 026 01 Dolný Kubín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.07.2023 
   Maximálna platnosť do  25.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.02.2018 2/2018 BA9A
2 Udelené patenty 03.03.2020 3/2020 FG4A
 
PP 50047-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.08.2017 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.08.2017 33,00 EUR
28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.08.2017 26,50 EUR
90 Poplatok 13.11.2017 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.12.2019 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50047-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 19.12.2019 66,00 EUR
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 28.05.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 30.06.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50047-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.07.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.08.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 04.08.2017 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 04.08.2017 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 04.08.2017 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.08.2017 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.08.2017 Typ Platba
vyžiadanie doplatku k žiadosti o ÚP 10.08.2017 Typ Odoslané
správa o nedostatkoch podania 10.08.2017 Typ Odoslané
výzva na predloženie plnej moci 10.08.2017 Typ Odoslané
28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.08.2017 Typ Platba
90 Poplatok 15.11.2017 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 04.12.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.12.2017 Typ Interné listy
Žiadosť inde neuvedená 09.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2019 Typ Doručené
správa o rešerši 28.10.2019 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 29.10.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 29.10.2019 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.11.2019 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.12.2019 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 06.12.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.02.2020 Typ Odoslané
PP 50047-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku