Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50046-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50046-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  63/015706 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/00  B01D 46/10  B01D 46/24   
(54)  Názov  Zásobník na usadzovanie plynnej fázy (GPS) 
(57)  Anotácia  Je opísané zariadenie na filtrovanie a usadzovanie unášaných častíc z prúduprívodu plynu, ktoré obsahuje valcový v-drôtený filtračný prvok (224) na filtrovanie unášaných častíc, uzáver (226) umiestnený nad v-drôteným filtračným prvkom (224) obsahujúci vonkajší povrch, spodný povrch a dolný ráfik pripevnený k obvodu spodného povrchu a otvorenú oblasť prstenca umiestnenú medzi otvorenou vrchnou časťou v-drôteného filtračného prvku (224) a pod povrchom uzáveru (226). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.; Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR The Hague; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stolwijk Johannis, Desiderius; Grasweg 31, 1031HW Amsterdam; NL;
Sigaud Julien; Grasweg 31, 1031HW Amsterdam; NL;
Maas Edwin; 3333 Hwy 6 South, Texas 77082-3101 Houston, TX Texas; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2021/060866 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2021/219565 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 50046-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 20.10.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50046-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50046-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 18.10.2022 Typ Doručené
Opis 18.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 19.10.2022 Typ Odoslané
Identifikátor osoby 27.10.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 02.11.2022 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 11.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
PP 50046-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku