Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50046-2018
(11)  Patent Number  288972 
(21)  Application Number  50046-2018 
(22)  Application Date  27.09.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  30.06.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.04.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  07.06.2022 
(51)  International Patent Classification  F02B 23/08  F02F 3/26   
(54)  Title  Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie 
(57)  Abstract  Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie pozostáva z hlavy (1), v ktorej sú umiestnené dva nasávacie ventily (4), dva výfukové ventily (5) a zapaľovacia sviečka (6), a valca (3), v ktorom sa lineárne pohybuje piest (2). Hlava (1) je v rovine tvorená krivkou (7), ktorá vytvára v priestore guľový vrchlík a na krivku (7) je v rovine pripojená obdĺžniková časť tvorená úsečkou (8) a úsečkou (9), ktorá v priestore vytvára prstenec okolo guľového vrchlíka. V pieste (2) na strane dvoch nasávacích ventilov (4) je homogenizačná časť (10), ktorá výrazne zvyšuje kvalitatívne parametre zmesi. Tento stav umožňuje jej lepšiu zápalnosť pomocou riadeného samovznietenia, ktoré prebieha v priestore medzi piestom (2) v hornom úvrate a stenami prstenca v hlave (1) tvoreného úsečkou (8) a úsečkou (9). Zapaľovacia sviečka (6) sa využíva pri studených štartoch na dosiahnutie optimálnej pracovnej teploty. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Puškár Michal, doc. Ing., PhD.; Trnava pri Laborci 196, 072 31 Trnava pri Laborci; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  27.09.2023 
   Patent in Force maximum until  27.09.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 4/2020 BA9A
2 Ponuky licencií na patentové prihlášky 25.05.2022 10/2022 QA9A
3 Udelené patenty 30.06.2022 12/2022 FG4A
 
PP 50046-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.10.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.04.2020 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.05.2022 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50046-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 18.05.2022 124,00 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50046-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.09.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 27.09.2018 Type Delivered
Plná moc 27.09.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.10.2018 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 Type Payment
záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.11.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP 09.01.2020 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.04.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 06.04.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 08.04.2020 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.04.2020 Type Payment
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.01.2022 Type Sent document
správa o rešerši 14.01.2022 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 21.01.2022 Type Delivered
Opis 21.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.01.2022 Type Delivered
pokyn na udelenie 25.01.2022 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.04.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 06.05.2022 Type Sent document
Ponuka licencie 10.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 10.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.05.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 13.05.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.07.2022 Type Sent document
PP 50046-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku