Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50046-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50046-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV50071-2017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/36  H01Q 9/27   
(54)  Názov  Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením 
(57)  Anotácia  Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením pozostáva z dvoch štrbinových prvkov vo vodivej vrstve (5), tvorených ohraničujúcimi modulovanými a nemodulovanými sínusovými ramenami (2), prepojených štrbinou (3), a koplanárneho budenia (4), ktoré sú umiestnené na dielektrickom mikrovlnovom vysokofrekvenčnom substráte (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gamec Ján, doc., Ing., CSc.; Jasuschova 24, 040 23 Košice 23; SK;
Gamcová Mária, Ing., PhD.; Jasuschova 24, 040 23 Košice 23; SK;
Schneider Ján, Ing., PhD.; Vyšná Hutka č. 85, 040 18 Košice-okolie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.05.2019 5/2019 BA9A
 
PP 50046-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.10.2017 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.06.2019 86,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.06.2022 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50046-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50046-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci právo na riešenie 21.07.2017 Typ Doručené
Opis 21.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 21.07.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.09.2017 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2017 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 07.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.11.2018 Typ Doručené
Opis 08.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.11.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 05.12.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.12.2018 Typ Interné listy
správa o predbežnom prieskume - nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti 10.12.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 07.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 06.05.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.06.2019 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 08.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.04.2022 Typ Doručené
Opis 29.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.04.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.06.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 23.06.2022 Typ Odoslané
PP 50046-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku