Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50046-2012
(11)  Číslo patentu  288470 
(21)  Číslo prihlášky  50046-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.09.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.06.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  18.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60C 11/12  B29D 30/06   
(54)  Názov  Behúň plášťa a lamela na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového zárezu v bloku behúňa plášťa 
(57)  Anotácia  Lamelový zárez behúňa plášťa pozostáva z hlavného lamelového zárezu a kolmo umiestneného vedľajšieho lamelového zárezu, kde hlavný lamelový zárez obsahuje v oboch protiľahlých plochách minimálne jeden rad 3D výstupkov striedavo usporiadaných s vybraniami v radiálnom smere (0A, AB BC), do ktorých sa hodia výstupky protiľahlej plochy zárezu, a minimálne jednu plochú časť, ktorú kolmo pretína minimálne jeden uvedený vedľajší lamelový zárez. Lamela je vytvorená kombináciou hlavnej 3D lamelovej časti (1) a minimálne jednej vedľajšej lamelovej časti (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Matador Rubber, s. r. o.; Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hajdúch Jaroslav, Ing.; Malá Bytča 63, 014 01 Bytča; SK;
Rypák Martin, Ing.; Nám. slobody 1656/17, 020 01 Púchov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2013/050006 
   Minimálna platnosť do  25.09.2022 
   Maximálna platnosť do  25.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.06.2014 6/2014 BA9A
2 Udelené patenty 02.06.2017 6/2017 FG4A
 
PP 50046-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.09.2012 26,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.10.2013 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.05.2015 80,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.02.2017 94,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50046-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.04.2017 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 13.04.2017 116,00 EUR 6
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 25.09.2017 116,00 EUR 6 18.07.2018 116,00 EUR
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.07.2018 132,50 EUR 7
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 24.09.2018 132,50 EUR 7 11.12.2018 132,50 EUR
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 27.08.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 23.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 23.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 20.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50046-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 25.09.2012 Typ Doručené
Opis 25.09.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 25.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 25.09.2012 Typ Doručené
Výkresy 25.09.2012 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.10.2012 Typ Platba
vnútrospisový list 30.09.2013 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 14.10.2013 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.10.2013 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 27.02.2014 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 27.02.2014 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.05.2015 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.05.2015 Typ Platba
správa o rešerši 26.09.2016 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.09.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.11.2016 Typ Doručené
Opis 08.11.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 08.11.2016 Typ Doručené
Výkresy 08.11.2016 Typ Doručené
pokyn na udelenie 13.12.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 13.12.2016 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.01.2017 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.03.2017 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 14.03.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.06.2017 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 09.07.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 11.07.2018 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.12.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 07.12.2018 Typ Interné listy
PP 50046-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku