Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50045-2014
(11)  Číslo patentu  288762 
(21)  Číslo prihlášky  50045-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.12.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  23.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22F 3/06  C22C 45/02   
(54)  Názov  Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spôsob ich výroby 
(57)  Anotácia  Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov pozostávajú z troch alebo viac vrstiev zliatin kovov navzájom spojených metalurgickým spojom zabezpečujúcim mechanické prepojenie vrstiev. Celková hrúbka vrstiev je v rozmedzí 20 – 200 mikrónov. Spôsob výroby viacvrstvových pásov na báze zliatin kovov sa uskutočňuje tak, že z delenej viackomorovej dýzy na rovinné liatie sú kovové zliatiny v roztavenom stave vytláčané pretlakom média na rýchlo rotujúci valec pri teplotách taveniny 1 250 – 1 400 °C a rýchlosti otáčania valca 25 – 50 m/s za postupného tuhnutia, pričom každá následná vrstva je vytláčaná už na stuhnutú predchádzajúcu vrstvu a vrstvy sa spoja. Spojené vrstvy taveniny majú tvar pásu neobmedzenej dĺžky a majú amorfnú štruktúru. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Janičkovič Dušan, RNDr.; Krížna 8, 811 07 Bratislava; SK;
Halász Michal; Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava; SK;
Švec Peter, Ing.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Hoško Jozef, Ing.; Dolné Košariská 83, 906 15 Košariská; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2011/000025 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013/089651 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.12.2023 
   Maximálna platnosť do  13.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2015 9/2015 BA9A
2 Udelené patenty 02.06.2020 6/2020 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 16.09.2021 17/2021 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50045-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.07.2014 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.07.2014 58,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.02.2015 7,00 EUR 20.04.2015 7,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.03.2020 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50045-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.03.2020 811,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 20.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 02.12.2021 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 02.12.2022 132,75 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50045-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 02.07.2014 Typ Doručené
Opis 02.07.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 02.07.2014 Typ Doručené
Plná moc 02.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2014 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.07.2014 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.07.2014 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.09.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.09.2014 Typ Doručené
Opis 29.09.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 29.09.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.02.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 18.02.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 03.03.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 01.04.2015 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 27.05.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.06.2015 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 15.07.2015 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.07.2015 Typ Interné listy
správa o rešerši 12.12.2017 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.02.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.04.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 18.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.04.2018 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 29.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.07.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.07.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.09.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 21.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2018 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.05.2019 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.05.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.06.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 05.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 03.07.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.08.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 06.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.08.2019 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 26.09.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2019 Typ Doručené
pokyn na udelenie 05.12.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 05.12.2019 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 16.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 16.01.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.03.2020 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 11.03.2020 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 23.03.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 19.05.2020 Typ Odoslané
Ponuka licencie 30.08.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 31.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 50045-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV
Centrum vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR
GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku