Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50045-2014
(11)  Číslo patentu  288762 
(21)  Číslo prihlášky  50045-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.12.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  23.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22F 3/06  C22C 45/02   
(54)  Názov  Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spôsob ich výroby 
(57)  Anotácia  Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov pozostávajú z troch alebo viac vrstiev zliatin kovov navzájom spojených metalurgickým spojom zabezpečujúcim mechanické prepojenie vrstiev. Celková hrúbka vrstiev je v rozmedzí 20 – 200 mikrónov. Spôsob výroby viacvrstvových pásov na báze zliatin kovov sa uskutočňuje tak, že z delenej viackomorovej dýzy na rovinné liatie sú kovové zliatiny v roztavenom stave vytláčané pretlakom média na rýchlo rotujúci valec pri teplotách taveniny 1 250 – 1 400 °C a rýchlosti otáčania valca 25 – 50 m/s za postupného tuhnutia, pričom každá následná vrstva je vytláčaná už na stuhnutú predchádzajúcu vrstvu a vrstvy sa spoja. Spojené vrstvy taveniny majú tvar pásu neobmedzenej dĺžky a majú amorfnú štruktúru. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Janičkovič Dušan, RNDr.; Krížna 8, 811 07 Bratislava; SK;
Halász Michal; Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava; SK;
Švec Peter, Ing.; Drobného 25, 841 01 Bratislava; SK;
Hoško Jozef, Ing.; Dolné Košariská 83, 906 15 Košariská; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2011/000025 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013/089651 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.12.2022 
   Maximálna platnosť do  13.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2015 9/2015 BA9A
2 Udelené patenty 02.06.2020 6/2020 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 16.09.2021 17/2021 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50045-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.07.2014 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.07.2014 58,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.02.2015 7,00 EUR 20.04.2015 7,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.03.2020 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50045-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.03.2020 811,00 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 20.11.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 02.12.2021 116,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50045-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 02.07.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 02.07.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 02.07.2014 Typ Doručené
1d Plná moc 02.07.2014 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2014 Typ Doručené
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.07.2014 Typ Platba
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.07.2014 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.09.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 29.09.2014 Typ Doručené
5a Opis 29.09.2014 Typ Doručené
5b Patentové nároky 29.09.2014 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
6a Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
7 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.02.2015 Typ Platba
8 oznámenie o zápise zmeny 18.02.2015 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 03.03.2015 Typ Odoslané
10 vnútrospisový list 01.04.2015 Typ Interné listy
11 Žiadosť o opravu 27.05.2015 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 04.06.2015 Typ Odoslané
13 záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.07.2015 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie PP 15.07.2015 Typ Interné listy
15 správa o rešerši 12.12.2017 Typ Interné listy
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.12.2017 Typ Odoslané
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.02.2018 Typ Doručené
17a Sprievodný list 08.02.2018 Typ Doručené
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.02.2018 Typ Doručené
20 Odpoveď na správu úradu 18.04.2018 Typ Doručené
20a Sprievodný list 18.04.2018 Typ Doručené
20b Patentové nároky 18.04.2018 Typ Doručené
21 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 29.05.2018 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.07.2018 Typ Doručené
22a Sprievodný list 10.07.2018 Typ Doručené
23 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.07.2018 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 21.09.2018 Typ Doručené
24a Sprievodný list 21.09.2018 Typ Doručené
24b Patentové nároky 21.09.2018 Typ Doručené
25 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.03.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.05.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 18.05.2019 Typ Doručené
27 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.05.2019 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 05.06.2019 Typ Doručené
28a Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
28b Patentové nároky 05.06.2019 Typ Doručené
29 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 03.07.2019 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 06.08.2019 Typ Doručené
30a Sprievodný list 06.08.2019 Typ Doručené
30b Patentové nároky 06.08.2019 Typ Doručené
31 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 26.09.2019 Typ Odoslané
32 Odpoveď na správu úradu 21.11.2019 Typ Doručené
32a Sprievodný list 21.11.2019 Typ Doručené
33 záznam o vykonaní úplného prieskumu 05.12.2019 Typ Interné listy
34 pokyn na udelenie 05.12.2019 Typ Interné listy
35 Doplnenie materiálov 16.01.2020 Typ Doručené
35a Plná moc 16.01.2020 Typ Doručené
36 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.03.2020 Typ Odoslané
37 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 11.03.2020 Typ Platba
38 rozhodnutie o udelení patentu 23.03.2020 Typ Odoslané
39 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 19.05.2020 Typ Odoslané
40 Ponuka licencie 30.08.2021 Typ Doručené
41 oznámenie o zápise ponuky licencie 31.08.2021 Typ Odoslané
42 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Typ Doručené
43 oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 50045-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV
Centrum vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku