Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50044-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50044-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.09.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 81/18  B64C 39/02   
(54)  Názov  Automatizovaný systém na transport biologického alebo medicínskeho materiálu pomocou dronu 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Habara Marek, Ing.; Hurbanovská 16, 946 56 Dulovce; SK;
Fiťka Ivan, Ing., PhD.; Lieskovec 4, 821 06 Bratislava 214; SK;
Vachálek Ján, doc. Ing., PhD.; Americká 2, 831 02 Bratislava 3; SK;
Rodina Jozef, Ing., PhD.; Ota Holúska 3/B, 841 06 Bratislava 48; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50044-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 07.10.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 20.10.2022 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 21.11.2022 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.11.2022 29,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50044-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50044-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.09.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 24.09.2022 Typ Doručené
Opis 24.09.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 24.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.09.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 24.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 24.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 26.09.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 11.10.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 10.11.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 10.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o skoršom zverejnení 14.03.2023 Typ Odoslané
výsledok rešerše 14.03.2023 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 14.03.2023 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 14.03.2023 Typ Interné listy
Oznámenie o zrýchlenom konaní 14.03.2023 Typ Odoslané
PP 50044-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku