Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50044-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50044-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/46  G01N 1/28  G01N 1/30   
(54)  Názov  Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva a spôsob jeho prípravy 
(57)  Anotácia  Činidlo je v tekutom stave a obsahuje chlorid zinočnatý, vodu a trijodid alkalického kovu, napríklad trijodid draselný alebo trijodid sodný. Najskôr sa samostatne pripraví prvý roztok a druhý roztok. Prvý roztok sa pripraví miešaním chloridu zinočnatého s vodou, kedy sa chlorid zinočnatý mieša s vodou do jeho rozpustenia a po rozpustení sa prvý roztok nechá vychladnúť na okolitú teplotu. Druhý roztok sa pripraví tak, že sa najskôr kryštalický jodid alkalického kovu v suchom stave zmieša s elementárnym jódom, po ich zreagovaní sa do zmesi pridá voda. Následne sa prvý roztok zmieša s druhým roztokom. Pri príprave prvého roztoku sa mieša 5 až 20 g, výhodne 10 až 15 g chloridu zinočnatého s 10 až 20 ml vody, výhodne s 15 ml vody. Pri príprave druhého roztoku sa použijú 2 až 4 g jodidu alkalického kovu, 0,05 až 0,2 g jódu a voda v objeme 5 až 10 ml. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klement Ivan, doc. Ing. CSc.; R. Čelku 2089/2, 960 01 Zvolen 1; SK;
Čunderlík Igor, prof. Ing. CSc.; Záhonok 17, 960 01 Zvolen 1; SK;
Geffert Anton, doc. Ing. CSc.; Starohorská 13, 974 11 Banská Bystrica 11; SK;
Vilkovská Tatiana, Ing.; Ťapešovo 135, 029 51 Ťapešovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2019 01/2019 BA9A
 
PP 50044-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50044-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.07.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 04.07.2017 Typ Doručené
1b Opis 04.07.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 04.07.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.07.2017 Typ Odoslané
3 opätovne odoslaný list 03.08.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.08.2017 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.08.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 27.10.2017 Typ Doručené
6a Výkresy 27.10.2017 Typ Doručené
6b Opis 27.10.2017 Typ Doručené
6c Sprievodný list 27.10.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.10.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 04.10.2018 Typ Interné listy
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.11.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.11.2019 Typ Platba
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.07.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 03.07.2020 Typ Doručené
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.03.2021 Typ Odoslané
PP 50044-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku