Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50044-2016
(11)  Číslo patentu  288903 
(21)  Číslo prihlášky  50044-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 5/01  E04C 1/00  E04B 1/06  E21D 11/08   
(54)  Názov  Betónový diel so spojovacím prvkom 
(57)  Anotácia  Spojovací prvok zahŕňa aspoň jeden kovový úchyt (4) pri okraji betónového dielu (1). Kovový úchyt (4) má dutinu (5) prístupnú z jednej plochy betónového dielu (1), má otvor (2), ktorý ústi do dutiny (5), pričom otvor (2) slúži na skrutku (3) určenú na spojenie susediacich betónových dielov (1). Kovový úchyt (4) je zaliaty v betóne betónového dielu (1) tak, že otvor (2) v kovovom úchyte (4) je svojou vonkajšou stranou umiestnený v spojovacej rovine (7), ktorá je určená na priľahlé spojenie so susedným betónovým dielom (1). Kovový úchyt (4) je aspoň jedným kovovým prútom (6) prepojený s betónom betónového dielu (1). Dutina (5) má v smere osi otvoru (2) dĺžku zodpovedajúcu aspoň dĺžke skrutky (3) a v priečnom smere má rozmer a tvar prispôsobený na vloženie náradia na zatiahnutie skrutky (3). Kovový úchyt (4) môže mať rúrku (8), ktorá prechádza od spojovacej roviny (7) do dutiny (5) kovového úchytu (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KLARTEC, spol. s r. o.; Mikovíniho 8, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Karlubík Martin, Mgr.; Javorová 84/A, 917 05 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50082-2016 
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Maximálna platnosť do  22.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 01/2018 BA9A
2 Udelené patenty 13.10.2021 19/2021 FG4A
 
PP 50044-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 02.09.2021 364,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50044-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.07.2016 Typ Doručené
1a Opis 11.07.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.07.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 11.07.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 11.07.2016 Typ Doručené
1e Plná moc 11.07.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 28.07.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.08.2016 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 15.08.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.10.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 23.10.2017 Typ Doručené
5b Patentové nároky 23.10.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.11.2017 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 03.11.2017 Typ Interné listy
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.06.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 20.06.2019 Typ Doručené
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.06.2019 Typ Platba
10 správa o rešerši 18.11.2019 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 19.11.2019 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.01.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 24.01.2020 Typ Doručené
13 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 29.01.2020 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 27.03.2020 Typ Doručené
14a Opis 27.03.2020 Typ Doručené
14b Sprievodný list 27.03.2020 Typ Doručené
15 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.04.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.06.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 26.06.2020 Typ Doručené
17 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.06.2020 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.08.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.09.2020 Typ Platba
20 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 03.09.2020 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 05.11.2020 Typ Doručené
21a Patentové nároky 05.11.2020 Typ Doručené
21b Sprievodný list 05.11.2020 Typ Doručené
22 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.11.2020 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.01.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 27.01.2021 Typ Doručené
24 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 28.01.2021 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
25a Patentové nároky 06.04.2021 Typ Doručené
25b Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
26 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 05.05.2021 Typ Odoslané
27 Odpoveď na správu úradu 01.07.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 01.07.2021 Typ Doručené
27b Opis 01.07.2021 Typ Doručené
28 pokyn na udelenie 08.07.2021 Typ Interné listy
29 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.07.2021 Typ Odoslané
30 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.08.2021 Typ Platba
31 rozhodnutie o udelení patentu 09.08.2021 Typ Odoslané
32 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.10.2021 Typ Odoslané
PP 50044-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku