Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50043-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50043-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02M 35/10   
(54)  Názov  Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesi 
(57)  Anotácia  Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesi pozostáva zo vstupného ejektorového potrubia (2) na nasatie vzduchu do ejektora (3), ktorý je spojený s kompresným potrubím (4) so vzduchovým zásobníkom (5) a nasávacieho potrubia (6) ústiaceho do vzduchového zásobníka (5), do ktorého je zároveň zaústené nasávacie potrubie (7) spaľovacieho motora (1). Vo vstupnom ejektorovom potrubí (2) je umiestnená primárna škrtiaca klapka (8). V nasávacom potrubí (6) sa nachádza sekundárna škrtiaca klapka (9) a snímač rýchlosti prúdenia vzduchu (10) a zároveň vo vzduchovom zásobníku (5) je umiestnený snímač tlaku (11). Primárna škrtiaca klapka (8) a sekundárna škrtiaca klapka (9) sú ovládané pomocou riadiaceho modulu (12) na základe údajov zo snímača rýchlosti prúdenia vzduchu (10), snímača tlaku (11) vo vzduchovom zásobníku (5) a zároveň množstva dodaného paliva cez vstrekovač (13), polohy škrtiacej klapky vstrekovacieho systému (14) a hodnôt lamba sondy (15) vo výfukovom potrubí (16) spaľovacieho motora (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Puškár Michal, doc. Ing., PhD.; Trnava pri Laborci 196, 072 31 Trnava pri Laborci; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 10.03.2021 5/2021 BA9A
 
PP 50043-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50043-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50043-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 30.08.2019 Typ Doručené
Opis 30.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 16.09.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.09.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.10.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 04.12.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.03.2021 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.03.2021 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 23.09.2022 Typ Odoslané
PP 50043-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku