Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50043-2018
(11)  Číslo patentu  288860 
(21)  Číslo prihlášky  50043-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  12.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 9/00   
(54)  Názov  Použitie zmesi aditív na zadržiavanie rádionuklidov cézia v procese vitrifikácie kvapalných rádioaktívnych odpadov 
(57)  Anotácia  Predkladaný vynález sa týka použitia zmesi aditív zahŕňajúcej metakaolín a bezvodý kremičitan sodný a/alebo bezvodý kremičitan draselný, pričom zložky zmesi sú v tesnom kontakte a zrná zmesi majú mikrónovú až submikrónovú veľkosť, na zadržiavanie rádionuklidov cézia, výhodne rádionuklidu 137Cs, v procese vitrifikácie kvapalných rádioaktívnych odpadov. Zmes aditív môže ďalej zahŕňať anorganické hydrofilné materiály a/alebo taviacu prísadu a môže byť vo forme homogénnej práškovej zmesi alebo suchého granulátu. Uvedená zmes aditív zadržiava rádionuklidy cézia v rámci celého teplotného rozsahu vitrifikácie. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUJE, a.s.; Okružná 5, 918 64 Trnava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lichvár Peter, Ing., PhD; Ul. 28. októbra č. 1, 911 01 Trenčín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2019/050011 
   Minimálna platnosť do  14.09.2022 
   Maximálna platnosť do  14.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 04/2020 BA9A
2 Udelené patenty 26.05.2021 10/2021 FG4A
 
PP 50043-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 06.07.2021 4 82,50 EUR
2 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 06.07.2021 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50043-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.09.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.09.2018 Typ Doručené
1b Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.09.2018 Typ Doručené
1c Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 14.09.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 14.09.2018 Typ Doručené
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.09.2018 Typ Platba
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.09.2018 Typ Platba
4 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 18.09.2018 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.09.2018 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 12.07.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 12.07.2019 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 19.07.2019 Typ Odoslané
10 vnútrospisový list 29.07.2019 Typ Interné listy
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.08.2019 Typ Platba
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.08.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 23.08.2019 Typ Doručené
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.09.2019 Typ Odoslané
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.09.2019 Typ Platba
16 vnútrospisový list 25.09.2019 Typ Interné listy
17 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.01.2020 Typ Interné listy
18 pokyn na zverejnenie PP 14.01.2020 Typ Interné listy
19 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 14.01.2020 Typ Interné listy
20 doplnková rešeršná správa 30.06.2020 Typ Interné listy
21 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.06.2020 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.09.2020 Typ Doručené
22a Sprievodný list 04.09.2020 Typ Doručené
23 Odpoveď na správu úradu 07.09.2020 Typ Doručené
23a Opis 07.09.2020 Typ Doručené
23b Patentové nároky 07.09.2020 Typ Doručené
23c Sprievodný list 07.09.2020 Typ Doručené
24 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.10.2020 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 01.12.2020 Typ Doručené
25a Patentové nároky 01.12.2020 Typ Doručené
25b Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
26 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 04.01.2021 Typ Odoslané
27 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 02.02.2021 Typ Doručené
27b Opis 02.02.2021 Typ Doručené
28 pokyn na udelenie 18.02.2021 Typ Interné listy
29 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.03.2021 Typ Odoslané
30 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.03.2021 Typ Platba
31 rozhodnutie o udelení patentu 12.03.2021 Typ Odoslané
32 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 24.05.2021 Typ Odoslané
33 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 11.06.2021 Typ Doručené
33a Sprievodný list 11.06.2021 Typ Doručené
34 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 17.06.2021 Typ Platba
35 druhopis patentovej listiny 22.06.2021 Typ Odoslané
36 Žiadosť o opravu 11.11.2021 Typ Doručené
37 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.11.2021 Typ Odoslané
PP 50043-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku