Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50043-2016
(11)  Číslo patentu  288838 
(21)  Číslo prihlášky  50043-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28D 7/04  F28D 9/04   
(54)  Názov  Rekuperačné zariadenie na báze špirály s integráciou odvádzania kondenzátu U-trubicou 
(57)  Anotácia  Opísané je rekuperačné zariadenie (5) na báze špirály z hliníka a/alebo medi s odvádzaním kondenzátu špecifickou trubicou (4) v U tvare z uvedeného rekuperačného zariadenia. Špirála vnútri rekuperačného zariadenia z hliníkového a/alebo medeného plechu vytvára teplovýmennú plochu v rozsahu 512 m2 až 2 009 m2, pričom veľkosť samotného zariadenia je v rozsahu 2,00 m až 3,00 m v prvom rozmere, 2,05 m až 3,25 m v druhom rozmere a 2,05 m až 3,25 m v treťom rozmere. V spodnej časti rekuperátora je vsadená trubica s U tvarom zabezpečujúca kontinuálne odvádzanie kondenzátu. Pri výmene tepla dochádza k zmene teplôt v rámci jednotlivých prúdov v zariadení, kde pri vysokom obsahu vlhkosti v ochladzovanom prúde kondenzuje vodná para na vodu v kvapalnom skupenstve. Rekuperačné zariadenie na báze špirály s odvádzaním kondenzátu je využiteľné v papierenskom priemysle, pričom možno spätne získavať odpadové nízko potenciálové teplo z horúceho vzduchu s vysokým obsahom vlhkosti odchádzajúceho spod sušiaceho krytu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pažitný Andrej, Ing.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Boháček Štefan, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Medo Peter, Ing.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Brezániová Zuzana, Ing.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Russ Albert, Mgr.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Stankovská Monika, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Ihnát Vladimír, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Schwartz Jiří, Ing.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Gigac Juraj, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Balberčák Jozef, Ing.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.06.2023 
   Maximálna platnosť do  28.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 1/2018 BA9A
2 Udelené patenty 24.03.2021 6/2021 FG4A
 
PP 50043-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.07.2016 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.06.2019 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 19.01.2021 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50043-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 01.02.2021 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50043-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 28.06.2016 Typ Doručené
Opis 28.06.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 28.06.2016 Typ Doručené
Výkresy 28.06.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.07.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.07.2016 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 02.10.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.10.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.06.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.06.2019 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 09.07.2020 Typ Odoslané
výzva na doplnenie identifikátora osoby 09.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.09.2020 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 23.11.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.12.2020 Typ Doručené
Anotácia 04.12.2020 Typ Doručené
Opis 04.12.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 04.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.12.2020 Typ Doručené
Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
pokyn na udelenie 10.12.2020 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.01.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 21.01.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 22.01.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.03.2021 Typ Odoslané
PP 50043-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku