Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50043-2009
(11)  Číslo patentu  288106 
(21)  Číslo prihlášky  50043-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.09.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.04.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  11.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 18/04   
(54)  Názov  Antimikrobiálne účinná látka pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a použitie 
(57)  Anotácia  Použitie metalurgických trosiek alebo zmesi metalurgických trosiek s minimálnym obsahom CaO 5 % hm. a minimálnym obsahom sklovitej fázy 1 % hm., s množstvom častíc väčších ako 500 µm maximálne 99 % hm. z celkovej granulometrie ako antimikrobiálne účinnej látky pre stavebníctvo. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Považská cementáreň, a. s.; Ul. J. Kráľa , 018 63 Ladce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martauz Pavel, Ing.; Cementárska 160, 018 63 Ladce; SK;
Strigáč Július, Ing., PhD.; Clementisova 665, 911 01 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.09.2022 
   Maximálna platnosť do  23.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.04.2011 4/2011 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2013 8/2013 FG4A
 
PP 50043-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2009 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.12.2009 479,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.10.2010 8,25 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.06.2013 297,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50043-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 09.10.2013 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 23.09.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 22.09.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 20.09.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 22.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 21.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 20.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 22.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 21.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 19.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50043-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.09.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 23.09.2009 Typ Doručené
Opis 23.09.2009 Typ Doručené
Patentové nároky 23.09.2009 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2009 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 14.10.2009 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.11.2009 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.12.2009 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.10.2010 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.10.2010 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 05.01.2011 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.01.2011 Typ Interné listy
správa o rešerši 20.01.2012 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 23.01.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.03.2012 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 28.05.2012 Typ Doručené
Anotácia 28.05.2012 Typ Doručené
Opis 28.05.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 28.05.2012 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.09.2012 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 26.11.2012 Typ Doručené
Anotácia 26.11.2012 Typ Doručené
Opis 26.11.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 26.11.2012 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 09.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.02.2013 Typ Doručené
Anotácia 20.02.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.02.2013 Typ Doručené
Opis 20.02.2013 Typ Doručené
Patentové nároky 20.02.2013 Typ Doručené
pokyn na udelenie 12.03.2013 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 12.03.2013 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.04.2013 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.06.2013 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 07.06.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 08.08.2013 Typ Odoslané
PP 50043-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku