Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50042-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50042-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 9/00   
(54)  Názov  Spôsob identifikácie produktov alebo predmetov 
(57)  Anotácia  Výrobca, pôvodca, autor alebo producent, prípadne osoba, ktorej patria práva uviesť výrobok, potravinu, produkt alebo dielo na trh, vytvorí o predávanom produkte protokol, v ktorom sa nachádzajú informácie o dátume a mieste vytvorenia, informácie o výrobcovi, resp. autorovi, informácie o samotnom výrobku alebo autorskom diele, prípadne o minimálnej trvanlivosti, alebo informácie o špecifických podmienkach používania, skladovania alebo držania predávaného produktu. Informácie o predávanom produkte sú prekonvertované do QR kódu. Oprávnená osoba tak vytvorí na predávaný produkt elektronický certifikát, v ktorom je uvedený aj následný predajca. Následný predajca má oprávnenie doplniť pri redistribúcii predávaného produktu údaje o ďalšom predajcovi. Pri predaji produktu konečnému zákazníkovi má zákazník možnosť na základe zosnímania QR kódu smartfónom s príslušnou aplikáciou zistiť pravdivé a úplné informácie o produkte. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EN Group, s.r.o.; Ľ. Fullu 9/A, 841 05 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cosimo Alemanno, Ing; Via Piana 80, 670 51 Avezzano; IT;
Dell Agata Falicro, Ing.; Rocca di Fondi, 020 13 Antrodoco; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2021/050013 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 50042-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50042-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.08.2021 Typ Doručené
1a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 23.08.2021 Typ Doručené
1b Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 23.08.2021 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 23.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.08.2021 Typ Doručené
1f Opis 23.08.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 23.08.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.08.2021 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.08.2021 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.08.2021 Typ Platba
6 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 25.08.2021 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie PP 23.09.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o skoršom zverejnení 27.09.2021 Typ Odoslané
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.10.2021 Typ Platba
10 vnútrospisový list 19.10.2021 Typ Interné listy
11 vnútrospisový list 21.10.2021 Typ Interné listy
PP 50042-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku