Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50042-2015
(11)  Číslo patentu  288532 
(21)  Číslo prihlášky  50042-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.08.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  19.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 7/00  G06K 17/00  G06K 9/00   
(54)  Názov  Spôsob načítania obrazového kódu v priemyselnom procese a systém na jeho vykonávanie 
(57)  Anotácia  Digitálnym fotoaparátom (2), ktorý je stabilne umiestnený nad prepravným pásom a má vysoké rozlíšenie snímacieho čipu, sa zhora nasníma diel (1) pri jeho zastavení na prepravnom páse. Digitálny fotoaparát (2) z obrazu vytvorí bitmapový dátový súbor, ktorý sa v štandardnom formáte prenesie do oddelenej jednotky (6) spracovania, kde sa rozpozná pozícia obrazového kódu (5) v rámci nasnímaného obrazu a obrazový kód (5) sa pretransformuje na alfanumerické dáta. Spojením bežného digitálneho fotoaparátu (2) s jednotkou (6) spracovania vznikne systém použiteľný v rozmanitých priemyselných aplikáciách. Digitálny fotoaparát (2) môže mať spúšť prepojenú s riadením prepravného pásu, diel (1) sa nasníma automaticky po jeho zastavení v rámci pracovného cyklu. Rozlíšenie snímacieho zobrazovacieho čipu je aspoň také, aby najtenšej čiare v obrazovom kóde (5) zodpovedali aspoň dva pixely, výhodne aspoň tri pixely. Systém sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou načítania obrazového kódu (5) a rýchlym snímaním viacerých obrazových kódov (5) v jednom úkone pri nízkych obstarávacích nákladoch. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Duchoň František, doc. Ing., PhD.; Mlynská 71, 920 03 Hlohovec; SK;
Dekan Martin, Ing., PhD.; Haanova 44, 851 04 Bratislava; SK;
Tölgyessy Michal, Ing., PhD.; Hany Meličkovej 10, 841 05 Bratislava; SK;
Pásztó Peter, Ing., PhD.; Jazdecká 10, 940 01 Nové Zámky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  14.08.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.08.2020 
   Maximálna platnosť do  14.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2017 3/2017 BA9A
2 Udelené patenty 05.03.2018 3/2018 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.04.2021 8/2021 MM4A
 
PP 50042-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2015 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.08.2017 126,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.12.2017 129,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50042-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.01.2018 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 30.07.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 28.06.2019 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50042-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.08.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 14.08.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 14.08.2015 Typ Doručené
Opis 14.08.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 14.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.08.2015 Typ Doručené
Výkresy 14.08.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 17.09.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.09.2015 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 05.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.07.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 11.07.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 11.07.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 27.07.2017 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.08.2017 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.10.2017 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.12.2017 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 19.12.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.03.2018 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 04.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.05.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.05.2018 Typ Odoslané
PP 50042-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.05.2018 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku