Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50041-2017
(11)  Patent Number  288918 
(21)  Application Number  50041-2017 
(22)  Application Date  14.12.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  07.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.01.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  15.11.2021 
(51)  International Patent Classification  B23K 1/19  B23K 1/00  B23K 35/22   
(54)  Title  Spôsob priameho spájkovania pomocou bežnej spájky  
(57)  Abstract  Medzi dva spájkované povrchy materiálov sa umiestnia dve vrstvy bežnej spájky (3) a medzi dve vrstvy bežnej spájky (3) sa umiestni medzivrstva (4) aktívneho kovu. Následne sa obe vrstvy spájky (3) a medzivrstva (4) aktívneho kovu zahrejú na spájkovaciu teplotu, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako teplota tavenia bežnej spájky (3) a zároveň sa rovná alebo je vyššia ako teplota aktivácie aktívneho kovu v medzivrstve (4). Spájkuje sa pomocou bežnej spájky, ktorá neobsahuje aktívny kov a spájkuje sa priamo bez predchádzajúceho pokovovania spájkovaného povrchu, čím sa dosahuje rýchly a efektívny proces, pričom vytvorený spoj je stabilný, bez prasklín a s vysokou pevnosťou na hranici pevnosti použitej bežnej spájky (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; J. Bottu 24, 917 24 Trnava 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  50132-2016 
   Patent in Force minimum until  14.12.2022 
   Patent in Force maximum until  14.12.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 1/2018 BA9A
2 Udelené patenty 07.12.2021 23/2021 FG4A
 
PP 50041-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.07.2017 26,50 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 25.08.2017 20,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.01.2019 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.10.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50041-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 04.11.2021 364,00 EUR 6

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50041-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.06.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Plná moc 21.06.2017 Type Delivered
1b Opis 21.06.2017 Type Delivered
1c Výkresy 21.06.2017 Type Delivered
1d Príloha inde neuvedená 21.06.2017 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.07.2017 Type Payment
3 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 24.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
4 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 30.08.2017 Type Payment
6 pokyn na zverejnenie PP 07.11.2017 Type Internal Letter
7 oznámenie o skoršom zverejnení 04.12.2017 Type Sent document
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.01.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
8a Plná moc 11.01.2019 Type Delivered
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.01.2019 Type Payment
10 správa o rešerši 27.02.2020 Type Internal Letter
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.02.2020 Type Sent document
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.04.2020 Type Delivered
12a Sprievodný list 30.04.2020 Type Delivered
13 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 26.05.2020 Type Sent document
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.07.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
14a Sprievodný list 10.07.2020 Type Delivered
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 15.07.2020 Type Sent document
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.07.2020 Type Payment
17 Odpoveď na správu úradu 21.09.2020 Type Delivered
17a Sprievodný list 21.09.2020 Type Delivered
18 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.09.2020 Type Sent document
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.12.2020 Type Delivered
19a Sprievodný list 01.12.2020 Type Delivered
20 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 15.12.2020 Type Sent document
21 Odpoveď na správu úradu 09.02.2021 Type Delivered
21a Patentové nároky 09.02.2021 Type Delivered
21b Sprievodný list 09.02.2021 Type Delivered
23 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 17.02.2021 Type Sent document
24 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2021 Type Delivered
24a Sprievodný list 26.04.2021 Type Delivered
25 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.05.2021 Type Sent document
26 Odpoveď na správu úradu 12.07.2021 Type Delivered
26a Opis 12.07.2021 Type Delivered
26b Sprievodný list 12.07.2021 Type Delivered
27 pokyn na udelenie 19.07.2021 Type Internal Letter
28 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.08.2021 Type Sent document
29 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.10.2021 Type Payment
30 rozhodnutie o udelení patentu 14.10.2021 Type Sent document
31 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.12.2021 Type Sent document
PP 50041-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku