Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50041-2017
(11)  Číslo patentu  288918 
(21)  Číslo prihlášky  50041-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  15.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/19  B23K 1/00  B23K 35/22   
(54)  Názov  Spôsob priameho spájkovania pomocou bežnej spájky  
(57)  Anotácia  Medzi dva spájkované povrchy materiálov sa umiestnia dve vrstvy bežnej spájky (3) a medzi dve vrstvy bežnej spájky (3) sa umiestni medzivrstva (4) aktívneho kovu. Následne sa obe vrstvy spájky (3) a medzivrstva (4) aktívneho kovu zahrejú na spájkovaciu teplotu, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako teplota tavenia bežnej spájky (3) a zároveň sa rovná alebo je vyššia ako teplota aktivácie aktívneho kovu v medzivrstve (4). Spájkuje sa pomocou bežnej spájky, ktorá neobsahuje aktívny kov a spájkuje sa priamo bez predchádzajúceho pokovovania spájkovaného povrchu, čím sa dosahuje rýchly a efektívny proces, pričom vytvorený spoj je stabilný, bez prasklín a s vysokou pevnosťou na hranici pevnosti použitej bežnej spájky (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; J. Bottu 24, 917 24 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50132-2016 
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 1/2018 BA9A
2 Udelené patenty 07.12.2021 23/2021 FG4A
 
PP 50041-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.07.2017 26,50 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 25.08.2017 20,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.01.2019 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 12.10.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50041-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 04.11.2021 364,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50041-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 21.06.2017 Typ Doručené
1b Opis 21.06.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 21.06.2017 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 21.06.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.07.2017 Typ Platba
3 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 24.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
4 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 30.08.2017 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie PP 07.11.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o skoršom zverejnení 04.12.2017 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
8a Plná moc 11.01.2019 Typ Doručené
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.01.2019 Typ Platba
10 správa o rešerši 27.02.2020 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.02.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.04.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 30.04.2020 Typ Doručené
13 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 26.05.2020 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
14a Sprievodný list 10.07.2020 Typ Doručené
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 15.07.2020 Typ Odoslané
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.07.2020 Typ Platba
17 Odpoveď na správu úradu 21.09.2020 Typ Doručené
17a Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
18 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.09.2020 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.12.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
20 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 15.12.2020 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 09.02.2021 Typ Doručené
21a Patentové nároky 09.02.2021 Typ Doručené
21b Sprievodný list 09.02.2021 Typ Doručené
23 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 17.02.2021 Typ Odoslané
24 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2021 Typ Doručené
24a Sprievodný list 26.04.2021 Typ Doručené
25 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.05.2021 Typ Odoslané
26 Odpoveď na správu úradu 12.07.2021 Typ Doručené
26a Opis 12.07.2021 Typ Doručené
26b Sprievodný list 12.07.2021 Typ Doručené
27 pokyn na udelenie 19.07.2021 Typ Interné listy
28 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.08.2021 Typ Odoslané
29 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.10.2021 Typ Platba
30 rozhodnutie o udelení patentu 14.10.2021 Typ Odoslané
31 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.12.2021 Typ Odoslané
PP 50041-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku