Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50040-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50040-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G03B 15/00   
(54)  Názov  Stôl fotografického zariadenia na generovanie obrazových dát z 3D objektov 
(57)  Anotácia  Stôl fotografického zariadenia na generovanie obrazových dát z 3D objektov pozostáva z pevnej základne s guľovým výsekom kulisy pozadia, pričom do pevnej základne je vložená otočná kruhová doska, ktorá je delená a má výsuvnú časť (9) spriahnutú s vysúvacím mechanizmom. Čelo (8) výsuvnej časti (9) zasahuje za osový stred (10) otočnej kruhovej dosky (16) a rozbiehavo orientovanými bočnými hranami (11) pokračuje až k obvodu (12) otočnej kruhovej dosky (16) s nadväzujúcou doplnkovou časťou (13) pevnej základne (14). Čelo (8) výsuvnej časti (9) otočnej kruhovej dosky (16) je zaoblené. Nadväzujúca doplnková časť (13) pevnej základne (14) je sklopná. Otočná kruhová doska (16) a/alebo výsuvná časť (9) je spriahnutá s tenzometrickým snímačom hmotnosti. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EDICO SK, a.s.; Matúšova 12, Bratislava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sičák Róbert, Ing.; Náhalku 10, 036 01 Martin 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 10.02.2021 3/2021 BA9A
 
PP 50040-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.08.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.05.2022 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.09.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50040-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50040-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 06.08.2019 Typ Doručené
Opis 06.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.08.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.08.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 04.12.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 16.05.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.09.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 21.09.2022 Typ Odoslané
PP 50040-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku