Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5004-2016
(11)  Číslo patentu  288539 
(21)  Číslo prihlášky  5004-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.02.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/00  G01B 21/00   
(54)  Názov  Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovosymetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti od plošnej anizotropie materiálu a spôsob merania 
(57)  Anotácia  Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovosymetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti od plošnej anizotropie materiálu je rotačným telesom zloženým z prvej súosovej valcovej časti (1) a druhej súosovej valcovej časti (2) rozdielnych priemerov, pričom druhá súosová valcová časť (2) má zapustenú rovinnú plochu (3) a na ňu kolmú plochu (4) so smerovou hranou (5), v ktorej leží os symetrie prvej súosovej valcovej časti (1) a druhej súosovej valcovej časti (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šugár Peter, prof. Ing., CSc.; Koniarekova 4, 917 01 Trnava 1; SK;
Šugárová Jana, doc. Ing., PhD.; Koniarekova 4, 917 01 Trnava; SK;
Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 259, 917 05 Modranka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.02.2021 
   Maximálna platnosť do  05.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.09.2017 09/2017 BA9A
2 Udelené patenty 05.03.2018 03/2018 FG4A
 
PP 5004-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.01.2018 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 01.02.2019 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 22.01.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5004-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.02.2016 Typ Doručené
1a Opis 05.02.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 05.02.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 05.02.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 05.02.2016 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 05.02.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 15.02.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.02.2016 Typ Platba
4 Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 19.05.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.06.2016 Typ Doručené
6a Opis 02.06.2016 Typ Doručené
6b Patentové nároky 02.06.2016 Typ Doručené
6c Anotácia 02.06.2016 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.06.2016 Typ Interné listy
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.12.2016 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 05.01.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PP 27.04.2017 Typ Interné listy
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.06.2017 Typ Doručené
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.07.2017 Typ Platba
13 správa o rešerši 22.09.2017 Typ Interné listy
14 záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.09.2017 Typ Interné listy
15 pokyn na udelenie 22.09.2017 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.11.2017 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.12.2017 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 02.01.2018 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.03.2018 Typ Odoslané
20 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 06.03.2020 Typ Odoslané
PP 5004-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 04.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku