Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5004-2013
(11)  Číslo patentu  288399 
(21)  Číslo prihlášky  5004-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.02.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 19/14   
(54)  Názov  Hydraulický pohon dávkovacieho stroja 
(57)  Anotácia  Hydraulický pohon dávkovacieho stroja telies, najmä súčiastok po viac kusoch, najmä ložísk, pozostáva z hydraulického valca (1) pridržovača (9) a hydraulického valca (2) posúvača (8), kde ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi. Piestna tyč hydraulického valca (2) posúvača (8) je ukončená posúvačom (8) a piestna tyč hydraulického valca (1) pridržovača (9) je ukončená vyššie osadeným pridržovačom (9). Prvý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a druhým hydraulickým rozvádzačom (3). Prvý hydraulický priestor hydraulického valca (1) pridržovača (9) je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (1) pridržovača (9) je prepojený s druhým hydraulickým rozvádzačom (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sapietová Alžbeta, doc. Ing., PhD.; Kalinčiaková 232, 013 02 Gbeľany; SK;
Sága Milan, prof. Dr. Ing.; Smreková 3099/30, 010 07 Žilina; SK;
Sapieta Milan, Ing., PhD.; Kalinčiakova 232/4, 013 02 Gbeľany; SK;
Dekýš Vladimír, doc. Ing., CSc.; Charkovská 7/14, 036 08 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  11.02.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.02.2020 
   Maximálna platnosť do  11.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.09.2014 09/2014 BA9A
2 Udelené patenty 05.09.2016 09/2016 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
PP 5004-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.07.2016 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 25.01.2017 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 12.02.2018 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 31.01.2019 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5004-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.02.2013 Typ Doručené
1a Opis 11.02.2013 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.02.2013 Typ Doručené
1c Výkresy 11.02.2013 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 11.02.2013 Typ Doručené
1e Anotácia 11.02.2013 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.02.2013 Typ Platba
3 Plná moc 18.02.2013 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.06.2014 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 05.06.2014 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.11.2014 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.11.2014 Typ Platba
8 správa o rešerši 01.04.2016 Typ Interné listy
9 záznam o vykonaní úplného prieskumu 01.04.2016 Typ Interné listy
10 pokyn na udelenie 01.04.2016 Typ Interné listy
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.05.2016 Typ Odoslané
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.06.2016 Typ Platba
13 rozhodnutie o udelení patentu 01.07.2016 Typ Odoslané
14 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.08.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise zmeny 28.02.2017 Typ Odoslané
17 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
PP 5004-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 27.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku