Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50039-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50039-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G03B 15/00   
(54)  Názov  Spôsob podsvietenia fotografovaných 3D objektov a fotografické zariadenie 
(57)  Anotácia  Spôsob podsvietenia fotografovaných 3D objektov vo fotografickom zariadení na generovanie obrazových dát z 3D objektov je založený na tom, že v prvom kroku pri fotografovaní uloženého 3D objektu na stole fotografického zariadenia sa do luminiscenčnej vrstvy stola a vnútornej plochy guľového výseku kulisy pozadia, s časovým intervalom t1, absorbuje svetelné žiarenie emitované z pevne nastavených hlavných svetelných zdrojov aj s vytvoreným tieňom 3D objektu na stole fotografického zariadenia a/alebo vnútornej ploche guľového výseku kulisy pozadia. V druhom kroku, počas otáčania otočnej kruhovej dosky, sa do luminiscenčnej vrstvy stola a vnútornej plochy guľového výseku kulisy pozadia s časovým intervalom t2 (bez 3D objektu) absorbuje svetelné žiarenie z pevne nastaveného doplnkového svetelného zdroja, kde t1 > t2. V treťom kroku fotografovania 3D objektu sa fotografuje proti backlightu, kde luminiscenčné vyžarovanie svetla z aktivovanej luminiscenčnej vrstvy stola a vnútornej plochy guľového výseku kulisy pozadia vytvára oproti objektívu snímacej jednotky kontrastný obrys 3D objektu. V štvrtom kroku sa aspoň jedny obrazové dáta z prvého a tretieho kroku skombinujú na dosiahnutie efektu zadného podsvietenia, výsledkom čoho sú obrazové dáta bez tieňa a bez pozadia. Fotografické zariadenie na generovanie obrazových dát z 3D objektov je tvorené základným rámom, kruhovou dráhou s osvetlením, oblúkovým pohonom, rýchlou fotokamerou, 3D skenerom, elektrickým rozvádzačom a riadiacou jednotkou, pričom stôl (2) má pevnú základňu (2.1) s vloženou otočnou kruhovou doskou (2.2) s guľovým výsekom kulisy (2.3) pozadia vybavenými luminiscenčnou vrstvou. Pritom na kruhovú dosku (2.2) sú z jednej strany nasmerované hlavné svetelné zdroje (3.1) a z druhej strany je nasmerovaný doplnkový svetelný zdroj (3.2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EDICO SK, a.s.; Matúšova 12, Bratislava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sičák Róbert, Ing.; Náhalku 10, 036 01 Martin 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 10.02.2021 3/2021 BA9A
 
PP 50039-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.08.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50039-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50039-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 06.08.2019 Typ Doručené
Opis 06.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.08.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.08.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP 04.12.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 16.05.2022 Typ Odoslané
PP 50039-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku