Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50039-2018
(11)  Patent Number  288975 
(21)  Application Number  50039-2018 
(22)  Application Date  13.08.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  13.07.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.03.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  28.06.2022 
(51)  International Patent Classification  E04C 2/26   
(54)  Title  Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov 
(57)  Abstract  Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov využíva prirodzenú pružnosť dreva na jeho predopnutie. Do dreveného panela (1) sa ohybom vnesie napätie a deformácia v opačnom zmysle proti účinku zaťaženia, ktorý bude počas užívania na panel pôsobiť. Hodnota napätia je blízka hodnote návrhovej odolnosti dreveného panela. Drevený panel (1) pozostáva z lepených alebo mechanicky spájaných dosák, fošní alebo trámov z prírodného dreva. Takto predpätý drevený panel sa spriahne s betónovou vrstvou (6). Spriahnutie sa realizuje pomocou mechanických spriahovacích prostriedkov (9) alebo lepenia. Vytvrdnutá betónová vrstva (6) šmykovým spojením v škáre (5) medzi drevom a betónom stabilizuje vyklenutý tvar panela. Po uvoľnení panela z upínacieho zariadenia (3) a po odstránení podložky (2) má predpätý spriahnutý drevo-betónový panel (7) nadvýšenie (8). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Bajzecerová Viktória, Ing., PhD.; Bukovec 194, 044 20 Košice-okolie; SK;
Kanócz Ján, doc. Ing., CSc.; Kurská 888/11, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  50078-2018 
   Patent in Force minimum until  13.08.2023 
   Patent in Force maximum until  13.08.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.03.2020 3/2020 BA9A
2 Udelené patenty 13.07.2022 13/2022 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 27.07.2022 14/2022 QA4A
 
PP 50039-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.09.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.07.2020 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.05.2022 76,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50039-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.07.2022 124,00 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50039-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.08.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 13.08.2018 Type Delivered
Plná moc 13.08.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.09.2018 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.09.2018 Type Payment
Žiadosť inde neuvedená 10.10.2019 Type Delivered
Opis 10.10.2019 Type Delivered
Sprievodný list 10.10.2019 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 14.11.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.11.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.03.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 12.03.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 16.07.2020 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.07.2020 Type Payment
správa o rešerši 08.02.2022 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.05.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 26.05.2022 Type Sent document
Ponuka licencie 28.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 28.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 01.07.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.07.2022 Type Sent document
PP 50039-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku