Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50039-2018
(11)  Číslo patentu  288975 
(21)  Číslo prihlášky  50039-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.08.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 2/26   
(54)  Názov  Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov 
(57)  Anotácia  Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov využíva prirodzenú pružnosť dreva na jeho predopnutie. Do dreveného panela (1) sa ohybom vnesie napätie a deformácia v opačnom zmysle proti účinku zaťaženia, ktorý bude počas užívania na panel pôsobiť. Hodnota napätia je blízka hodnote návrhovej odolnosti dreveného panela. Drevený panel (1) pozostáva z lepených alebo mechanicky spájaných dosák, fošní alebo trámov z prírodného dreva. Takto predpätý drevený panel sa spriahne s betónovou vrstvou (6). Spriahnutie sa realizuje pomocou mechanických spriahovacích prostriedkov (9) alebo lepenia. Vytvrdnutá betónová vrstva (6) šmykovým spojením v škáre (5) medzi drevom a betónom stabilizuje vyklenutý tvar panela. Po uvoľnení panela z upínacieho zariadenia (3) a po odstránení podložky (2) má predpätý spriahnutý drevo-betónový panel (7) nadvýšenie (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bajzecerová Viktória, Ing., PhD.; Bukovec 194, 044 20 Košice-okolie; SK;
Kanócz Ján, doc. Ing., CSc.; Kurská 888/11, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50078-2018 
   Minimálna platnosť do  13.08.2023 
   Maximálna platnosť do  13.08.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.03.2020 3/2020 BA9A
2 Udelené patenty 13.07.2022 13/2022 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 27.07.2022 14/2022 QA4A
 
PP 50039-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.09.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.07.2020 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.05.2022 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50039-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.07.2022 124,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50039-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.09.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.09.2018 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 10.10.2019 Typ Doručené
Opis 10.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.10.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 14.11.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.11.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 12.03.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 16.07.2020 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.07.2020 Typ Platba
správa o rešerši 08.02.2022 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.05.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 26.05.2022 Typ Odoslané
Ponuka licencie 28.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise ponuky licencie 01.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.07.2022 Typ Odoslané
PP 50039-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku