Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50038-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50038-2017 
(22)  Application Date  24.05.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.12.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  F16L 55/26  B25J 7/00  B08B 9/02   
(54)  Title  Potrubný stroj na báze zliatiny s tvarovou pamäťou 
(57)  Abstract  Potrubný stroj je určený na prechod úzkym rovným potrubím na účely inšpekcie potrubia. Skladá sa z predného segmentu (1) a zadného segmentu (2), na ktorých sú umiestnené štetiny (5). Štetiny (5) sú vyhotovené tak, že potrubný stroj má pri pohybe vpred nižšiu treciu silu so stenami potrubia ako pri pohybe vzad. Medzi predným segmentom (1) a zadným segmentom (2) sa nachádza pružina (3) zo zliatiny s tvarovou pamäťou a vnútri pružiny (3) zo zliatiny s tvarovou pamäťou sa nachádza oceľová pružina (4). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Virgala Ivan, doc. Ing., PhD.; Bauerova, 040 23 Košice 23; SK;
Kelemen Michal, prof. Ing., PhD.; Košická Polianka 259, 044 41 Košická Polianka; SK;
Gmiterko Alexander, prof. Ing., CSc.; Buzulucká 19, 040 22 Košice; SK;
Lipták Tomáš, Ing., PhD.; Revúčka 148, 050 01 Revúca 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  24.05.2022 
   Patent in Force maximum until  24.05.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2018 12/2018 BA9A
 
PP 50038-2017
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.04.2021 5 248,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50038-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.05.2017 Type Delivered
1a Plná moc 24.05.2017 Type Delivered
1b Opis 24.05.2017 Type Delivered
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 24.05.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.06.2017 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.06.2017 Type Payment
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 31.08.2018 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie PP 31.08.2018 Type Internal Letter
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.01.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 16.01.2019 Type Delivered
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.01.2019 Type Payment
8 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 23.01.2019 Type Sent document
9 správa o rešerši 08.03.2021 Type Internal Letter
10 pokyn na udelenie 12.03.2021 Type Internal Letter
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 09.04.2021 Type Sent document
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.04.2021 Type Payment
13 rozhodnutie o udelení patentu 13.04.2021 Type Sent document
PP 50038-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku