Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50038-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50038-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 55/26  B25J 7/00  B08B 9/02   
(54)  Názov  Potrubný stroj na báze zliatiny s tvarovou pamäťou 
(57)  Anotácia  Potrubný stroj je určený na prechod úzkym rovným potrubím na účely inšpekcie potrubia. Skladá sa z predného segmentu (1) a zadného segmentu (2), na ktorých sú umiestnené štetiny (5). Štetiny (5) sú vyhotovené tak, že potrubný stroj má pri pohybe vpred nižšiu treciu silu so stenami potrubia ako pri pohybe vzad. Medzi predným segmentom (1) a zadným segmentom (2) sa nachádza pružina (3) zo zliatiny s tvarovou pamäťou a vnútri pružiny (3) zo zliatiny s tvarovou pamäťou sa nachádza oceľová pružina (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Virgala Ivan, doc. Ing., PhD.; Bauerova, 040 23 Košice 23; SK;
Kelemen Michal, prof. Ing., PhD.; Košická Polianka 259, 044 41 Košická Polianka; SK;
Gmiterko Alexander, prof. Ing., CSc.; Buzulucká 19, 040 22 Košice; SK;
Lipták Tomáš, Ing., PhD.; Revúčka 148, 050 01 Revúca 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.04.2021 
   Maximálna platnosť do  24.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2018 12/2018 BA9A
 
PP 50038-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50038-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.05.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 24.05.2017 Typ Doručené
1b Opis 24.05.2017 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 24.05.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 06.06.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.06.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 31.08.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 31.08.2018 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.01.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 16.01.2019 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.01.2019 Typ Platba
8 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 23.01.2019 Typ Odoslané
9 správa o rešerši 08.03.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na udelenie 12.03.2021 Typ Interné listy
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 09.04.2021 Typ Odoslané
12 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.04.2021 Typ Platba
13 rozhodnutie o udelení patentu 13.04.2021 Typ Odoslané
PP 50038-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku