Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50038-2009
(11)  Číslo patentu  288351 
(21)  Číslo prihlášky  50038-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.07.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  29.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/02   
(54)  Názov  Posuvné prefabrikované železobetónové zvodidlo s lamelovým zámkom 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka konštrukcie posuvného prefabrikovaného železobetónového zvodidla s lamelovým zámkom vystrojeného lamelami (3) spojenými s pozdĺžnymi ťahadlami v radoch pod sebou (6) a oceľovou výstužou. Čelá susedných železobetónových segmentov (1) prefabrikovaného zvodidla majú horné vybranie (2), v ktorom je upevnená sústava votknutých lamiel (3) so súosovým otvorom, pričom obe sústavy lamiel (3) susedných železobetónových segmentov (1) sú v oválnych otvoroch spojené spojovacími tyčami (4) cez súosové oválne otvory zamykacieho prvku (5). Zamykací prvok (5) môžu pritom tvoriť spojovacie vložky lamiel (3) so šírkou väčšou alebo rovnou ako šírka lamiel (3), ktoré sú aspoň z jednej vonkajšej strany vzájomne súosovo spojené. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.; , 013 42 Horný Hričov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Guoth Jaroslav, Ing.; Aloisa Lutonského 713/5, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK;
Moravčík Martin, doc.Ing.,PhD.; J. Fándlyho 22, 010 01 Žilina; SK;
Vrabec Libor, Ing.; Žiarska 636/3, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2010/050012 
   Minimálna platnosť do  25.07.2022 
   Maximálna platnosť do  25.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2011 02/2011 BA9A
2 Udelené patenty 02.05.2016 05/2016 FG4A
 
PP 50038-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.03.2016 8 645,50 EUR
2 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 02.05.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 13.04.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 30.05.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 06.05.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 27.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50038-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.07.2009 Typ Doručené
1a Opis 25.07.2009 Typ Doručené
1b Patentové nároky 25.07.2009 Typ Doručené
1c Anotácia 25.07.2009 Typ Doručené
1d Výkresy 25.07.2009 Typ Doručené
1e Plná moc 25.07.2009 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 25.07.2009 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.08.2009 Typ Platba
3 Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.12.2009 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2009 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 23.04.2010 Typ Doručené
6a Oznámenie k poplatkom 23.04.2010 Typ Doručené
7 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2010 Typ Platba
8 vnútrospisový list 29.06.2010 Typ Interné listy
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.07.2010 Typ Platba
10 Výkresy 06.07.2010 Typ Doručené
11 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 16.07.2010 Typ Odoslané
12 oznámenie o zápise zmeny 20.07.2010 Typ Odoslané
13 záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.12.2010 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie PP 08.12.2010 Typ Interné listy
15 správa o rešerši 27.07.2015 Typ Interné listy
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.07.2015 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 21.08.2015 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.12.2015 Typ Interné listy
19 pokyn na udelenie 17.12.2015 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 14.01.2016 Typ Odoslané
21 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.02.2016 Typ Platba
22 Oznámenie k poplatkom 08.02.2016 Typ Doručené
23 rozhodnutie o udelení patentu 23.02.2016 Typ Odoslané
24 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 04.05.2016 Typ Odoslané
25 Oznámenie k poplatkom 30.05.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 30.05.2019 Typ Doručené
26 Oznámenie k poplatkom 07.05.2020 Typ Doručené
26a Sprievodný list 07.05.2020 Typ Doručené
27 Oznámenie k poplatkom 27.04.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
28 všeobecný referátnik 29.04.2021 Typ Odoslané
PP 50038-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 19.07.2010 Guoth Jaroslav, Ing. Guoth Jaroslav, Ing.
Moravčík Martin, doc.Ing.,PhD. Moravčík Martin, doc.Ing.,PhD.
Vrabec Libor, Ing. Vrabec Libor, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku