Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50037-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50037-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 19/08  B01J 19/12  C02F 1/48  C02F 1/30   
(54)  Názov  Spôsob fyzikálnej úpravy kvapalných a plynných médií a zariadenie na fyzikálnu úpravu kvapalných a plynných médií 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Blue Boson Innovation SE; Heydukova 2138/1, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Danek Miroslav; Parková 7, 821 05 Bratislava 2; SK;
Zagozdzon Robert; Zámocká 22, 811 01 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2022/050007 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50037-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.07.2021 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 02.07.2021 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.07.2021 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.07.2021 78,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.06.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50037-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50037-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
vnútrospisový list Typ Interné listy
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 30.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 30.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 02.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 02.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.07.2021 Typ Platba
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.07.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.07.2021 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 07.07.2021 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 16.07.2021 Typ Odoslané
správa o rešerši 06.12.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 09.12.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2021 Typ Odoslané
PP 50037-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku