Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50036-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50036-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01M 1/00  A01M 1/14   
(54)  Názov  Zariadenie na aplikáciu lepových pásov na použitie v interiéri a sústava obsahujúca zariadenie a lepový pás 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka zariadenia na uchytenie lepového pásu na znižovanie počtu lietavého hmyzu ekologicky akceptovateľným spôsobom, na použitie v interiéri, ktoré obsahuje zásobník (1) a dolnú kotviacu lištu (8), kde zásobník (1) obsahuje stredový hriadeľ (4) na uloženie rolky lepového pásu (13), napínacie rameno (5) na optimálne napnutie lepového pásu otočne uložené na stredovom hriadeli (4) aspoň jedným koncom a vybavené aretáciou (6) na zafixovanie ramena na stredovom hriadeli (4) a prostriedky (7) na uchytenie zásobníka (1) na stenu alebo iný povrch; a kde dolná kotviaca lišta (8) obsahuje telo (9) lišty vybavené prostriedkami (10) na fixáciu lepového pásu a prostriedky (7) na uchytenie dolnej kotviacej lišty (8) na stenu alebo iný povrch. Vynález sa ďalej týka sústavy obsahujúcej zariadenie na aplikáciu lepových pásov a rolku lepového pásu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Scientica, s.r.o.; Hybešova 33, 831 06 Bratislava 36; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kozánek Milan, RNDr. CSc.; Hybešova 33, 831 06 Bratislava 36; SK;
Kautman Václav; Mierová, 821 05 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 27.10.2021 20/2021 FB9A
 
PP 50036-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50036-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.07.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 30.07.2018 Typ Doručené
1b Opis 30.07.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 30.07.2018 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.08.2018 Typ Platba
4 pokyn na zverejnenie PP 09.10.2019 Typ Interné listy
5 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 24.08.2021 Typ Odoslané
PP 50036-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku