Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50036-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50036-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.01.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25D 11/04  C25D 11/02  C25D 11/00  C25D 21/12  C25D 21/00   
(54)  Názov  Zariadenie na optimálne povlakovanie kovových súčastí  
(57)  Anotácia  Zariadenie na optimálne povlakovanie je tvorené technologickým modulom (1), na ktorý je pripojený mnohokanálový spoj (7) parametrov a mnohokanálový spoj (8) výstupov. Mnohokanálový spoj (7) parametrov je zároveň pripojený k vstupno-výstupnej jednotke (4) pripojenej k databázovému bloku (3) mnohokanálovým spojom (10). Mnohokanálový spoj (8) výstupov je pripojený k vstupnej jednotke (2), pripojenej k databázovému bloku (3) mnohokanálovým spojom (9), pričom databázový blok (3) je mnohokanálovým spojom (11) spojený s optimalizačnou jednotkou (6). Tá je mnohokanálovým spojom (12) spojená so vstupnou jednotkou (4). Zároveň je optimalizačná jednotka (6) pripojená mnohokanálovým spojom (14) k jednotke (5) optimalizačných kritérií, ktorá má pripojený vstupný mnohokanálový spoj (13). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vagaská Alena, PaedDr., PhD.; Ďumbierska 16, 080 01 Prešov; SK;
Gombár Miroslav, Ing., PhD. ; Prostějovská 13, 080 01 Prešov; SK;
Fechová Erika, RNDr., PhD. ; Bernolákova 9, 080 01 Prešov; SK;
Hrehová Stella, Ing., PhD. ; Jirásková 247, 080 05 Prešov; SK;
Michal Peter, Ing., PhD. ; Exnárová 8, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50008-2016 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 1/2018 BA9A
2 Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku 24.11.2022 22/2022 FD9A
 
PP 50036-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.06.2017 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2017 26,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50036-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50036-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.05.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2017 Typ Doručené
Rovnopis prihlášky úžitkového vzoru 17.05.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.06.2017 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.06.2017 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.06.2017 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 23.10.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 23.10.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania - nezaplatenie 10.08.2022 Typ Odoslané
PP 50036-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku