Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50035-2018
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50035-2018 
(22)  Application Date  29.07.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.02.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C02F 1/68   
(54)  Title  Spôsob zvýšenia obsahu minerálnych látok vo vode a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob zvýšenia obsahu minerálnych látok vo vode spočívajúci v tom, že čerstvá voda sa privádza zdola do fluidizačného reaktora (1) a do vrchnej časti fluidizačného reaktora (1) sa privádzajú čerstvé častice polovypáleného dolomitu (PVD), pričom tieto spolu s vodou vytvárajú v reaktore fluidizovanú vrstvu. Po prechode fluidizovanou vrstvou sa vrchom fluidizačného reaktora (1) odvádza obohatená voda o katióny Ca2+ + Mg2+ cez cyklón (4) do zásobnej nádrže (2) rekarbonizovanej vody. Súčasne do zásobnej nádrže (2) rekarbonizovanej vody sa zo zásobníka oxidu uhličitého (7) privádza oxid uhličitý. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Derco Ján, Prof. Ing. DrSc.; Desiata 30, 831 01 Bratislava 37; SK;
Dudáš Jozef, Doc. Ing., PhD.; Budatínska, 851 06 Bratislava 5; SK;
Vajíčeková Anna, Ing., PhD.; Partizánska 1462, 962 05 Hriňová; SK;
Vrabeľ Martin, Ing.; Štúrova 4, 066 01 Humenné 1; SK 
(74)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 50035-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50035-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.07.2018 Type Delivered
1a Opis 29.07.2018 Type Delivered
1b Patentové nároky 29.07.2018 Type Delivered
1c Anotácia 29.07.2018 Type Delivered
1d Výkresy 29.07.2018 Type Delivered
1e Príloha inde neuvedená 29.07.2018 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.07.2018 Type Delivered
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.08.2018 Type Payment
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.08.2018 Type Payment
5 výzva na predloženie plnej moci 16.08.2018 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 08.10.2018 Type Delivered
6a Plná moc 08.10.2018 Type Delivered
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.10.2018 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Type Delivered
8a Opis 08.12.2018 Type Delivered
8b Patentové nároky 08.12.2018 Type Delivered
8c Výkresy 08.12.2018 Type Delivered
8d Sprievodný list 08.12.2018 Type Delivered
9 Žiadosť o opravu 20.02.2019 Type Delivered
9a Sprievodný list 20.02.2019 Type Delivered
9b Plná moc 20.02.2019 Type Delivered
9c Plná moc 20.02.2019 Type Delivered
9d Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie PP 08.11.2019 Type Internal Letter
PP 50035-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku