Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50035-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50035-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/68   
(54)  Názov  Spôsob zvýšenia obsahu minerálnych látok vo vode a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob zvýšenia obsahu minerálnych látok vo vode spočívajúci v tom, že čerstvá voda sa privádza zdola do fluidizačného reaktora (1) a do vrchnej časti fluidizačného reaktora (1) sa privádzajú čerstvé častice polovypáleného dolomitu (PVD), pričom tieto spolu s vodou vytvárajú v reaktore fluidizovanú vrstvu. Po prechode fluidizovanou vrstvou sa vrchom fluidizačného reaktora (1) odvádza obohatená voda o katióny Ca2+ + Mg2+ cez cyklón (4) do zásobnej nádrže (2) rekarbonizovanej vody. Súčasne do zásobnej nádrže (2) rekarbonizovanej vody sa zo zásobníka oxidu uhličitého (7) privádza oxid uhličitý. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Derco Ján, Prof. Ing. DrSc.; Desiata 30, 831 01 Bratislava 37; SK;
Dudáš Jozef, Doc. Ing., PhD.; Budatínska, 851 06 Bratislava 5; SK;
Vajíčeková Anna, Ing., PhD.; Partizánska 1462, 962 05 Hriňová; SK;
Vrabeľ Martin, Ing.; Štúrova 4, 066 01 Humenné 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 50035-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50035-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.07.2018 Typ Doručené
1a Opis 29.07.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 29.07.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 29.07.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 29.07.2018 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 29.07.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.07.2018 Typ Doručené
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.08.2018 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.08.2018 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 16.08.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.10.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 08.10.2018 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.10.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Typ Doručené
8a Opis 08.12.2018 Typ Doručené
8b Patentové nároky 08.12.2018 Typ Doručené
8c Výkresy 08.12.2018 Typ Doručené
8d Sprievodný list 08.12.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o opravu 20.02.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
9b Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
9c Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 08.11.2019 Typ Interné listy
PP 50035-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku