Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50034-2011
(11)  Číslo patentu  288472 
(21)  Číslo prihlášky  50034-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.08.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01F 6/06  C04B 16/06  C04B 16/12  C04B 14/28   
(54)  Názov  Mikroaditivované polypropylénové vlákno so zlepšenou kompatibilitou a afinitou k silikátovej matrici cementových kompozitov 
(57)  Anotácia  Opisuje sa vlákno so zlepšenou kompatibilitou a afinitou k silikátovej matrici cementových kompozitov, ktoré pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 82,0 % do 96,0 % hmotn. a anorganického mikroaditíva mikromletého vápenca v množstve od 4,0 % do 18,0 % hmotn. Priečny profil vlákna má tvar kruhu alebo päťramennej hviezdy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.; Štúrova 2, 059 21 Svit; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Michlík Peter, Ing., CSc.; Nová 1037/64, 058 01 Poprad; SK;
Krajňák Peter; Jilemnického 17, 059 21 Svit; SK;
Krivoš Štefan, Ing.; Uherova 2910/19, 058 01 Poprad; SK;
Havran Boris, Ing.; Jurigovo nám. 13, 841 04 Bratislava; SK;
Ujhelyiová Anna, doc. Ing, PhD.; Hrubý Šur č. 227, 903 01 Hrubý Šur; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.08.2023 
   Maximálna platnosť do  19.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2013 3/2013 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2017 8/2017 FG4A
 
PP 50034-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.08.2011 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.08.2011 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.05.2017 94,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50034-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 28.06.2017 496,50 EUR 7
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.06.2017 496,50 EUR 7 29.10.2018 496,50 EUR
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 07.08.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 06.08.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 05.08.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 02.08.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 21.11.2022 531,00 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50034-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 19.08.2011 Typ Doručené
Opis 19.08.2011 Typ Doručené
Patentové nároky 19.08.2011 Typ Doručené
Plná moc 19.08.2011 Typ Doručené
Prehlásenie pôvodcu/ov 19.08.2011 Typ Doručené
Výkresy 19.08.2011 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.08.2011 Typ Doručené
Oznámenie - spor o právo na patent 19.08.2011 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2011 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.09.2011 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 10.12.2012 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.12.2012 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 21.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.02.2017 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 06.03.2017 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.04.2017 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2017 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 23.05.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 03.08.2017 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 15.10.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 25.10.2018 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 18.11.2022 Typ Odoslané
PP 50034-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2017 Rzymanová Kamila, Ing., Patentová kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku