Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50032-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50032-2016 
(22)  Application Date  31.05.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.12.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  A01G 13/02  E01C 9/00   
(54)  Title  Chránič, najmä stromov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku 
(57)  Abstract  Chránič, najmä stromov, kríkov, stĺpov a záhradného nábytku zahŕňa aspoň dva ochranné diely (1), ktoré majú spojovacie prostriedky (3) určené na vzájomné spojenie týchto aspoň dvoch ochranných dielov (1). Na svojej vnútornej strane obsahuje aspoň jeden z ochranných dielov (1) výrez (2) tak, aby sa spojením aspoň dvoch ochranných dielov (1), z ktorých aspoň jeden obsahuje výrez (2), vytvoril stredový otvor (4), a okolo výrezu (2) sa nachádzajú perforácie (6) umožňujúce vylomenie časti (5) aspoň z jedného z ochranných dielov (1). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Avuk Adrián; Podhorská 2120/79, 069 01 Snina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Avuk Vladimír; Podhorská 2120, 069 01 Snina; SK 
(74)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  31.05.2022 
   Patent in Force maximum until  31.05.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.12.2017 12/2017 BA9A
2 Zmeny mien 05.11.2019 11/2019 HC9A
3 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.04.2020 04/2020 GB9A
 
PP 50032-2016
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.11.2021 6 364,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50032-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.05.2016 Type Delivered
1a Plná moc 31.05.2016 Type Delivered
1b Opis 31.05.2016 Type Delivered
1c Patentové nároky 31.05.2016 Type Delivered
1d Anotácia 31.05.2016 Type Delivered
1e Výkresy 31.05.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.06.2016 Type Sent document
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.06.2016 Type Payment
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.08.2016 Type Payment
5 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.05.2017 Type Delivered
5a Sprievodný list 18.05.2017 Type Delivered
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.05.2017 Type Payment
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.05.2017 Type Sent document
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.09.2017 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie PP 04.09.2017 Type Internal Letter
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
10a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
10b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.05.2019 Type Delivered
11a Sprievodný list 20.05.2019 Type Delivered
12 Žiadosť inde neuvedená 20.05.2019 Type Delivered
12a Sprievodný list 20.05.2019 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 24.05.2019 Type Sent document
14 všeobecný referátnik 24.05.2019 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis prevodu 24.05.2019 Type Delivered
15a Sprievodný list 24.05.2019 Type Delivered
15b Doklad o prevode 24.05.2019 Type Delivered
16 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.05.2019 Type Delivered
16a Sprievodný list 24.05.2019 Type Delivered
17 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.05.2019 Type Delivered
17a Sprievodný list 24.05.2019 Type Delivered
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.05.2019 Type Sent document
19 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.06.2019 Type Payment
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.08.2019 Type Delivered
20a Sprievodný list 01.08.2019 Type Delivered
21 Odpoveď na správu úradu 25.09.2019 Type Delivered
21a Sprievodný list 25.09.2019 Type Delivered
21b Osvedčovacia doložka 25.09.2019 Type Delivered
21c Doklad o prevode 25.09.2019 Type Delivered
22 oznámenie o zápise zmeny 01.10.2019 Type Sent document
23 vyžiadanie poplatku 01.10.2019 Type Sent document
24 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2019 Type Payment
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 17.10.2019 Type Sent document
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2019 Type Delivered
26a Sprievodný list 17.12.2019 Type Delivered
27 Odpoveď na správu úradu 18.02.2020 Type Delivered
27a Sprievodný list 18.02.2020 Type Delivered
27b Plná moc 18.02.2020 Type Delivered
28 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.03.2020 Type Sent document
29 správa o rešerši 20.04.2020 Type Internal Letter
30 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 21.04.2020 Type Sent document
31 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.06.2020 Type Delivered
31a Sprievodný list 23.06.2020 Type Delivered
32 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.08.2020 Type Delivered
32a Sprievodný list 24.08.2020 Type Delivered
33 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.09.2020 Type Payment
35 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.02.2021 Type Delivered
35a Sprievodný list 25.02.2021 Type Delivered
36 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.03.2021 Type Payment
37 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.03.2021 Type Sent document
38 Odpoveď na správu úradu 26.04.2021 Type Delivered
38a Sprievodný list 26.04.2021 Type Delivered
38b Patentové nároky 26.04.2021 Type Delivered
38c Patentové nároky 26.04.2021 Type Delivered
39 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.05.2021 Type Sent document
40 Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Type Delivered
40a Sprievodný list 30.07.2021 Type Delivered
40b Opis 30.07.2021 Type Delivered
41 Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Type Delivered
41a Sprievodný list 30.07.2021 Type Delivered
42 pokyn na udelenie 02.08.2021 Type Internal Letter
43 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 04.08.2021 Type Sent document
44 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.10.2021 Type Payment
45 rozhodnutie o udelení patentu 12.10.2021 Type Sent document
PP 50032-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.10.2019 Avuk Vladimír Vladimír Avuk - AVBAL
2 Prevod prihlasovatela 06.03.2020 Avuk Adrián Avuk Vladimír
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku